Bijeenkomst voor de tellers voor de SVN vogelatlas

Tien jaar na het verschijnen van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels heeft de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) besloten om in 2030, als de SVN 50 jaar bestaat, voor de derde maal een provinciale vogelatlas uit te brengen. Een vogelatlas van en voor de Noord‑Hollandse vogelaars!
Het wordt een vierseizoenen atlas die naast broedvogels, ook aandacht besteedt aan het voorkomen van vogels in de zomer, herfst en winter.
Woensdag 25 augustus vindt om 20:00 uur een online meeting plaats voor de tellers voor deze SVN Vogelatlas. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Dan kun je via deze link meedoen met deze bijeenkomst.

Rasters vernield in de Hekslootpolder

In het Haarlems Dagblad lezen we dat de rasters in Hekslootpolder zijn vernield (helaas achter de betaalmuur: https://bit.ly/3vSvET6 ).
Deze rasters zijn aangebracht om te voorkomen dat vossen in het weidevogelgebied komen in het broedseizoen. Zo’n 40 hectare is beschermd. Aan de toename van de kieviten, tureluurs en grutto’s is te zien dat de rasters effect hebben.
Vorige maand en verleden week zijn op 2 plekken de bedradingen doorgeknipt, in het broedgebied bij de begraafplaats en recent bij de Klutenplas. Het is een hele klus om dit te herstellen.
Meldt verdachte bewegingen in het gebied!

Red de insecten: teken de petitie

In ons gebied werden we weer geconfronteerd met te vroeg gemaaide bermen. Met name in de Haarlemmermeer wordt nog steeds traditioneel gemaaid, dwz vroeg maaien en veel klepelen. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit. Ecologisch bermbeheer betekent laat maaien (na de zaadvorming), drogen en afvoeren. Hierdoor ontstaan schrale en rijkelijk bloeiende bermen. Goed voor de biodiversiteit met veel insecten en natuurlijk goed voor de vogels.

Natuurmonumenten roept op om de petitie te tekenen die de gemeenten oproept om verantwoord om te gaan met het bermbeheer. Onze natuurbeschermingscommissie blijft natuurlijk de lokale gemeenten aanspreken.

https://www.natuurmonumenten.nl/teken/petitie

Boeiend Jaarverslag 2020 van het Vogelringstation AW duinen

De Vogelwerkgroep ontving recent het jaarverslag 2020 van bovengenoemd ringstation: 76 pagina’s met mooie rapportages! Ondanks de beperkingen door corona kon doorgewerkt worden in tweetallen. Op ruim 170 ochtenden, 2 avonden en 4 nachten, werden de netten opengezet. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. De netten hebben ruim 1000 uur open gestaan.

Het resultaat was: 6476 nieuw geringde vogels en ook nog 1790 vogels die al een ring hadden. Hiervan 45, niet door ons geringd en 23 daarvan, met een buitenlandse ring. Het jaartotaal kwam uit op 8266, overeenkomend met het jaargemiddelde. De top 5 nieuw geringde vogels was 1. Zwartkop, 2. Kleine Karekiet, 3. Pimpelmees, 4. Tjiftjaf en 5. Koolmees. Het verslag is hier te vinden. Het bevat mooie verhalen over de verschillende vogels. 

Themanummer Smient af te halen voor leden VWG

De redactie van het Noordhollands natuurblad tussen Duin en Dijk stelt enkele presentexemplaren ter beschikking van het pas verschenen themanummer Smient. Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland kunnen een exemplaar van dit themanummer afhalen bij Antje Ehrenburg, Duitslandlaan 50, 2034 BD Haarlem, zolang de voorraad strekt. Let op: één nummer pp. Langskomen is prima, maar wil je zeker weten dat er iemand thuis is, app dan van te voren met: 06-53361478.

Handhavingsverzoek tegen Fieldlab Mudrace in het broedseizoen afgewezen.

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer tegen de te houden Mudrace op 8 mei a.s. Helaas heeft de gemeente binnen één dag een omgevingsvergunning verleend.

Wat is hier aan de hand? In het recreatiegebied Groene Weelde wordt een Fieldlab Mudrace georganiseerd. De race gaat ook pal langs bosschages en langs oevers van watergangen waar momenteel veel vogels nestelen. De gemeenteraad heeft in grote meerderheid een motie aangenomen om deze extra race op het hoogtepunt van het broedseizoen niet door te laten gaan. Echter, de betrokken wethouder meent geen rechtsgrond te hebben om deze race te verbieden. 

Lees verder

Vosse- en Weerlanerpolder uitbreiden voor weidevogels en natuur

De Vosse- en Weerlanerpolder is sinds enkele jaren weer een goed weidevogelgebied met een hoge dichtheid aan broedvogels. Dat succes is uitsluitend te danken aan het goede beheer in dat deel van de polder door het Zuid-Holland Landschap in opdracht van de gemeente Hillegom. Maar omdat het gebied zo klein is, is het ook zeer kwetsbaar. Dit geldt voornamelijk voor de beschermde soorten Grutto en Tureluur die in deze polder broeden. 

Lees verder