Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Privacyreglement

Blauwe reiger / Johan Stuart
Blauwe reiger / Johan Stuart

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZKL) respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is sinds 25 mei 2018. In deze Privacyverklaring leggen we uit, waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

De VWGZKL verzamelt en verwerkt als vrijwilligersorganisatie verschillende soorten persoonsgegevens van haar leden. Die gegevens zijn nodig voor het voeren van de leden- en financiële administratie en voor het kunnen organiseren van de activiteiten van onze vereniging.
Via het secretariaatsadres geef je een aantal gegevens door, als je je aanmeldt als lid. Dat doe je ook als je je opgeeft voor een activiteit via een e-mail naar de organisator, bijvoorbeeld als je met een vogelexcursie of –reis mee wilt, of mee wilt doen aan een cursus.
Wij verzamelen en bewaren de volgende categorieën persoonsgegevens
Personalia: naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres. Ook je bankrekeningnummer is bij onze vereniging bekend, omdat je contributie betaalt.
De VWGZKL heeft deze persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen:
– Het voeren van de leden- en financiële administratie
– Om te voldoen aan de statuten (onderscheid jeugd- en gewone leden)
– Om haar leden te informeren over activiteiten

Alle communicatiekanalen die de VWGZKL gebruikt, vallen onder deze Privacyverklaring (AVG). Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je er vooraf toestemming voor hebt gegeven dat wij dit mogen doen.

Bewaartermijnen / recht om vergeten te worden

VWGZKL zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van (maximaal) twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Jouw gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd voor ons verenigingsarchief, tenzij je aangeeft dat ook die gegevens (gedeeltelijk) moeten worden verwijderd. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt VWGZKL zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Voorbeeld: iemand vraagt om het e-mailadres of telefoonnummer van een VWGZKL-lid. Wij geven dit NIET door, maar sturen het verzoek door aan het betreffende lid.

De VWGZKL, haar website en andere websites

De website van de VWGZKL plaatst geen ‘cookies’, de kleine bestandjes die zoekgedrag van bezoekers registreren. Enige uitzondering betreft het aantal bezoekers van de website: dit wordt automatisch (en anoniem) bijgehouden.
Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die andere websites. De VWGZKL is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt of waarnaar naar wordt doorverwezen.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Recht op inzage

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de VWGZKL via e-mail, telefoon of post, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor het voeren van de leden- en financiële administratie en voor het kunnen organiseren van de activiteiten van onze vereniging.
Zo’n verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen aan: secretariaatadres.
We zullen ons best doen om je verzoek binnen twee weken te beantwoorden.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht over de manier waarop de VWGZKL met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van onze Privacyverklaring meer informatie, of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
VWGZKL t.a.v. secretariaat: secretariaatadres

Privacyfunctionarissen

De penningmeester en secretaris van de VWGZKL zijn de privacyfunctionarissen, zij zijn bevoegd te beschikken over de leden- en financiële administratie en beheren deze.

Wijzigingen Privacyverklaring

De VWGZKL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je, dit reglement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op deze webpagina.