Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Waargenomen vogelsoorten

Elk jaar zet Hans Groot op een rijtje hoeveel vogelsoorten in onze regio zijn waargenomen. De teller voor het jaar 2013 blijft voorlopig steken op 265 soorten, maar deze zal nog flink oplopen omdat er een paar soorten nog beoordeeld moeten worden door de CDNA. Sinds 2000 is de gemiddelde score 268 soorten per jaar

De meest bijzondere soorten in 2013 waren: Dwerggans, Zwarte Ibis (meerdere waarnemingen), Terekruiter (één van de toppers, wat een gave vogel was dat), Zwarte Zeekoet (eindelijk eens langdurig en mooi ter plaatse), Roodstuitzwaluw (helaas door één persoon, mogelijk van oosterse ondersoort), Siberische Boompieper (geluidsopnamen van overtrekkende vogels), Noordse Nachtegaal (vangst), Siberische Sprinkhaanzanger (vangst), Struikrietzanger (vangst), Kleine Spotvogel (vangst en twee gevallen waarbij de soort achteraf op basis van de goede foto’s is gedetermineerd), Baardgrasmus (vangst), Grauwe Fitis (door één persoon), Grote Kruisbek (goed gedocumenteerd met foto’s en geluidsopnamen) en Bosgors (geluidsopname van overtrekkende vogel).

Avifaunistisch overzicht

In totaal zijn er in de regio 374 vogelsoorten vastgesteld. Hieronder de complete lijst met soorten. Klik erop en je ziet waar de soort is waargenomen op www.waarneming.nl. Deze lijst wordt nog aangepast.

Code NEDNAAM Code NEDNAAM
1 Knobbelzwaan 201 IJsvogel
2 Kleine Zwaan 202 Bijeneter
3 Wilde Zwaan 203 Scharrelaar
4 Sneeuwgans 204 Hop
5 Ross’ Gans 205 Draaihals
6 Taigarietgans 206 Groene Specht
7 Toendrarietgans 207 Zwarte Specht
8 Kleine Rietgans 208 Grote Bonte Specht
9 Grauwe Gans 209 Middelste Bonte Specht
10 Dwerggans 210 Kleine Bonte Specht
11 Kolgans 211 Kortteenleeuwerik
12 Grote Canadese Gans 212 Kuifleeuwerik
13 Brandgans 213 Boomleeuwerik
14 Witbuikrotgans 214 Veldleeuwerik
15 Rotgans 215 Strandleeuwerik
16 Casarca 216 Oeverzwaluw
17 Bergeend 217 Boerenzwaluw
18 Krooneend 218 Huiszwaluw
19 Tafeleend 219 Grote Pieper
20 Witoogeend 220 Duinpieper
21 Kuifeend 221 Siberische Boompieper
22 Topper 222 Boompieper
23 Koningseider 223 Graspieper
24 Eider 224 Roodkeelpieper
25 Harlekijneend 225 Oeverpieper
26 Zwarte Zee-eend 226 Waterpieper
27 Brilzee-eend 227 Engelse Kwikstaart
28 Grote Zee-eend 228 Gele Kwikstaart
29 IJseend 229 Noordse Kwikstaart
30 Nonnetje 230 Grote Gele Kwikstaart
31 Brilduiker 231 Witte Kwikstaart
32 Grote Zaagbek 232 Rouwkwikstaart
33 Middelste Zaagbek 233 Pestvogel
34 Krakeend 234 Waterspreeuw
35 Bronskopeend 235 Winterkoning
36 Smient 236 Heggenmus
37 Amerikaanse Smient 237 Roodborst
38 Blauwvleugeltaling 238 Noordse Nachtegaal
39 Slobeend 239 Nachtegaal
40 Wilde Eend 240 Blauwborst
41 Pijlstaart 241 Zwarte Roodstaart
42 Zomertaling 242 Gekraagde Roodstaart
43 Wintertaling 243 Paapje
44 Amerikaanse Wintertaling 244 Roodborsttapuit
45 Korhoen 245 Tapuit
46 Patrijs 246 Woestijntapuit
47 Kwartel 247 Beflijster
48 Roodkeelduiker 248 Merel
49 Parelduiker 249 Vale Lijster
50 IJsduiker 250 Kramsvogel
51 Geelsnavelduiker 251 Zanglijster
52 Dodaars 252 Koperwiek
53 Fuut 253 Grote Lijster
54 Roodhalsfuut 254 Cetti’s Zanger
55 Kuifduiker 255 Graszanger
56 Geoorde Fuut 256 Sprinkhaanzanger
57 Noordse Stormvogel 257 Snor
58 Kuhls Pijlstormvogel 258 Spotvogel
59 Grote Pijlstormvogel 259 Bosrietzanger
60 Grauwe Pijlstormvogel 260 Kleine Karekiet
61 Noordse Pijlstormvogel 261 Rietzanger
62 Vale Pijlstormvogel 262 Waterrietzanger
63 Stormvogeltje 263 Kleine Spotvogel
64 Vaal Stormvogeltje 264 Grote Karekiet
65 Jan-van-gent 265 Brilgrasmus
66 Aalscholver 266  
67 Kuifaalscholver 267 Woestijngrasmus
68 Roze Pelikaan 268 Sperwergrasmus
69 Roerdomp 269 Braamsluiper
70 Woudaap 270 Grasmus
71 Kwak 271 Tuinfluiter
72 Kleine Zilverreiger 272 Zwartkop
73 Grote Zilverreiger 273 Noordse Boszanger
74 Blauwe Reiger 274 Pallas’ Boszanger
75 Purperreiger 275 Bladkoning
76 Zwarte Ooievaar 276 Raddes Boszanger
77 Ooievaar 277 Bruine Boszanger
78 Zwarte Ibis 278 Bergfluiter
79 Lepelaar 279 Balkanbergfluiter
80 Wespendief 280 Fluiter
81 Zwarte Wouw 281 Tjiftjaf
82 Rode Wouw 282 Fitis
83 Zeearend 283 Goudhaan
84 Monniksgier 284 Vuurgoudhaan
85 Bruine Kiekendief 285 Grauwe Vliegenvanger
86 Blauwe Kiekendief 286 Kleine Vliegenvanger
87 Grauwe Kiekendief 287 Bonte Vliegenvanger
88 Havik 288 Baardman
89 Sperwer 289 Staartmees
90 Buizerd 290 Glanskop
91 Ruigpootbuizerd 291 Matkop
92 Bastaardarend 292 Kuifmees
93 Visarend 293 Zwarte Mees
94 Torenvalk 294 Pimpelmees
95 Roodpootvalk 295 Koolmees
96 Smelleken 296 Boomklever
97 Boomvalk 297 Taigaboomkruiper
98 Giervalk 298 Boomkruiper
99 Slechtvalk 299 Buidelmees
100 Waterral 300 Wielewaal
101 Porseleinhoen 301 Grauwe Klauwier
102   302 Kleine Klapekster
103 Kwartelkoning 303 Klapekster
104 Waterhoen 304 Roodkopklauwier
105 Meerkoet 305 Gaai
106 Kraanvogel 306 Ekster
107 Grote Trap 307 Notenkraker
108 Scholekster 308 Kauw
109 Steltkluut 309 Roek
110 Kluut 310 Zwarte Kraai
111 Griel 311 Bonte Kraai
112 Renvogel 312 Raaf
113 Kleine Plevier 313 Spreeuw
114 Bontbekplevier 314 Roze Spreeuw
115 Strandplevier 315 Huismus
116 Morinelplevier 316 Ringmus
117 Goudplevier 317 Vink
118 Zilverplevier 318 Keep
119 Steppekievit 319 Europese Kanarie
120 Kievit 320 Groenling
121 Kanoet 321 Putter
122 Drieteenstrandloper 322 Sijs
123 Kleine Strandloper 323 Kneu
124 Temmincks Strandloper 324 Frater
125 Bonapartes Strandloper 325 Kleine Barmsijs
126 Gestreepte Strandloper 326 Grote Barmsijs
127 Krombekstrandloper 327 Witstuitbarmsijs
128 Paarse Strandloper 328 Witbandkruisbek
129 Bonte Strandloper 329 Kruisbek
130 Kemphaan 330 Grote Kruisbek
131 Bokje 331 Roodmus
132 Watersnip 332 Goudvink
133 Poelsnip 333 Appelvink
134 Houtsnip 334 Witkruingors
135 Grutto 335 Witkeelgors
136 Rosse Grutto 336 IJsgors
137 Regenwulp 337 Sneeuwgors
138 Dunbekwulp 338 Witkopgors
139 Wulp 339 Geelgors
140 Zwarte Ruiter 340 Ortolaan
141 Tureluur 341 Bruinkeelortolaan
142 Poelruiter 342 Bosgors
143 Groenpootruiter 343 Dwerggors
144 Witgat 344 Rietgors
145 Bosruiter 345 Grauwe Gors
146 Terekruiter   EXOTEN
147 Oeverloper   Fazant
148 Steenloper   Halsbandparkiet
149 Grauwe Franjepoot   Grote alexanderparkiet
150 Rosse Franjepoot   Mandarijneend
151 Middelste Jager   Zwarte zwaan
152 Kleine Jager   Nijlgans
153 Kleinste Jager    
154 Grote Jager    
155 Zwartkopmeeuw    
156 Dwergmeeuw    
157 Vorkstaartmeeuw    
158 Kleine Kokmeeuw   Door CDNA aanvaarde soorten:
159 Kokmeeuw 346 Veldrietzanger
160 Stormmeeuw 347 Roodhalsgans
161 Zilvermeeuw 348 Koereiger
162 Kleine Mantelmeeuw 349 Blauwstaart
163 Geelpootmeeuw 350 Siberische Grijze Ruiter
164 Pontische Meeuw 351 Roodstuitzwaluw
165 Kleine Burgemeester    
166 Grote Burgemeester    
167 Grote Mantelmeeuw    
168 Ross’ Meeuw    
169 Drieteenmeeuw    
170 Lachstern    
171 Reuzenstern    
172 Grote Stern    
173 Dougalls Stern    
174 Visdief    
175 Noordse Stern    
176 Brilstern    
177 Dwergstern    
178 Witwangstern    
179 Zwarte Stern    
180 Witvleugelstern    
181 Zeekoet    
182 Alk    
183 Zwarte Zeekoet    
184 Kleine Alk    
185 Papegaaiduiker    
186 Steppehoen    
187 Holenduif    
188 Houtduif    
189 Turkse Tortel    
190 Zomertortel    
191 Koekoek    
192 Kerkuil    
193 Sneeuwuil   Niet aanvaarde waarnemingen
194 Steenuil   Steppenkiekendief
195 Bosuil   Slangenarend
196 Ransuil   Orpheusspotvogel
197 Velduil   Sakervalk
198 Nachtzwaluw   Dwergarend
199 Gierzwaluw   Grauwe Fitis
200 Alpengierzwaluw   Lammergier