Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vosse- en Weerlanerpolder uitbreiden voor weidevogels en natuur

De Vosse- en Weerlanerpolder is sinds enkele jaren weer een goed weidevogelgebied met een hoge dichtheid aan broedvogels. Dat succes is uitsluitend te danken aan het goede beheer in dat deel van de polder door het Zuid-Holland Landschap in opdracht van de gemeente Hillegom. Maar omdat het gebied zo klein is, is het ook zeer kwetsbaar. Dit geldt voornamelijk voor de beschermde soorten Grutto en Tureluur die in deze polder broeden. 

Aangrenzend aan het weidevogelgebied zijn er nog meer weidegronden in de polder. Vooral als gevolg van het op deze gronden gevoerde beheer spelen ze echter slechts een zeer geringe rol voor de weidevogels. In beginsel ligt er dus een kans om het weidevogelgebied relevant te vergroten. Temeer omdat de agrarische waarde van deze gronden tamelijk beperkt is. 

Natuurorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland hebben een manifest opgesteld om de weidevogelnatuur in de Vosse- en Weerlanerpolder te versterken. Zij roepen de gemeente en provincie op om een plan te ontwikkelen en middelen beschikbaar te stellen voor het stapsgewijs vergroten van het weidevogel- en natuurgebied. Het manifest werd donderdag 29 april door Chris Brunner van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland aan wethouder Hoekstra in de polder overhandigd (foto  Mario Penaat).  

Wethouder Hoekstra reageerde positief op dit initiatief. ‘In de Hillegomse Omgevingsvisie zijn we net bezig met de vraag hoe we aan alle verschillende ruimtevragers aandacht kunnen besteden. Een van die ruimtevragers die vaak wordt vergeten is natuur en landschap. Maar die is net zo hard nodig als wonen, werken en verkeer’, aldus de wethouder. ‘Ook in de regionale omgevingsagenda van Holland-Rijnland willen we aan landschap en natuur een apart hoofdstuk besteden. Eigenlijk past dit manifest hier heel mooi in. Fantastisch dat de aantallen vogels in deze polderr omhoog gaan. Dat is iets waar we trots op mogen zijn en dat we veel meer moeten vertellen’. Binnenkort vindt een gesprek plaats tussen de natuurorganisaties en de wethouder over de volgende stappen.