Landje van Gruijters

IMG_0437Negen hectaren groot buitendijks gelegen moerasgebied aan de oevers van Zijkanaal B en het Spaarndamse IJ, ten noorden van Spaarndam. In de winter staat dit gebied grotendeels onder water, in het voorjaar vallen ondiepe delen droog. Ernaast ligt de ijsbaan Nova Zembla, die van november tot maart onder water staat. Vanuit Haarlem de Slaperdijk volgen, vlak voor Spaarndam linksaf. Een bus rijdt van het Delftplein naar Spaarndam. Ook de gracht rondom Fort benoorden Spaarndam is interessant, er kunnen allerlei soorten eenden zitten en de IJsvogel broedt er vaak.

Soorten

Voorjaar/zomer: Lepelaar, eenden (o.a. Smient, Slobeend, Winter­taling en Zomertaling), Havik en Boomvalk, steltlopers (o.a. Kluut, Kleine Plevier, Bosruiter, Witgatje, Oeverloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Kemphaan, Watersnip, Grutto en soms Tem­mincks Strandloper), IJsvogel, Rouwkwikstaart en Waterpieper. Winter: Smient, Slobeend, Wintertaling, Bergeend en Watersnip.

Bijzonderheden

Met name in de periode maart t/m juni is het gebied interessant. Door het geleidelijk droogvallen ontstaan dan ideale situaties voor steltlopers. 

Beheer

Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn nauw betrokken bij het beheer van het gebied. Vogelaars en omwonenden hebben de Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters opgericht. Deze club vrijwilligers is op zoek naar giften om het beheer van het gebied te bekostigen. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Bekijk hun website voor meer informatie.

Kluut. Foto Dennis Klein

Kluut. Foto Dennis Klein