Houtrakkerbeemden en Inlaagpolder

Tureluur. Foto Ger Tik

Tureluur. Foto Ger Tik

De Houtrakkerbeemden is een langgerekt lint van plassen en plasjes op een kleiige ondergrond. Het is een natuurontwik­kelingsgebied dat in 1995 is aangelegd langs de Ringweg rondom de Inlaag­polder. Deze kleipolder vormde vroeger het buitendijkse gebied voor de Hoge Spaarndammerdijk. Vanuit Haarlem de Slaperdijk naar Spaarndam volgen, daarna de Hoge Spaarndammerdijk op. Voorbij de rijksweg A9 linksaf bij de Morswaal, een plasje als gevolg van een dijkdoorbraak.

Soorten Voorjaar/zomer:

 • Lepelaar
 • Zomertaling
 • Slobeend
 • Havik
 • Bruine Kiekendief
 • Bontbek- en Kleine Plevier
 • Zwarte Ruiter
 • Kemphaan
 • Kluut
 • Watersnip en vele andere steltlopers
 • Visdief
 • Veldleeuwerik
 • (Engelse) Gele Kwikstaart

Soorten Winter:

 • Roerdomp (met name de plas bij hoeve Catharina)
 • Wilde Zwaan
 • Kleine Zwaan
 • Toendrarietgans
 • Kolgans
 • Smient
 • Wintertaling
 • Slechtvalk (vaak in hoogspanningsmast 19 of 20 en ook geregeld in het noordelijk deel van de Inlaagpolder (op een kluit langs een sloot)
 • Nonnetje
 • Goudplevier
 • Wulp

Bijzonderheden

De Houtrakkerbeemden zijn goed te overzien vanaf de Ringweg die rondom de Inlaagpolder loopt.Tijdens een natte winterpe­riode ontstaat er in het meest noordelijke deel van de Inlaagpolder een plasdras situatie, waar veel steltlopers op afkomen. Dit is goed te bekijken vanaf het toegangshek aan de Ringweg, circa 200 meter oostelijk van het hoogspanningstracé.