Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Westhoffplas en Houtrakkerbeemden

Dit zijn twee jonge gebieden met een eigen karakter, maar kenmerkend is dat ze beiden ondiep zijn en brak water bevatten. Dit trekt allerlei vogels aan. De ondiepe Westhoffplas heeft rietoevers en trekt vooral veel eenden aan. Aan de randen van de plas zoeken soms ook steltlopers naar voedsel. De Houtrakkerbeemden zijn vooral in het voorjaar interessant als het waterpeil langzaam lager wordt. Hier zijn naast eenden ook vaak leuke steltlopers te zien. Het is een leuk vogelgebied, maar je moet je niet ergeren aan de laag overvliegende vliegtuigen.

Lepelaars zoeken samen voedsel / Johan Stuart
Lepelaars zoeken samen voedsel / Johan Stuart

Beide gebieden zijn aangelegd in de Houtrakpolder, die werd aangewezen als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. In 1995 werd de Westhoffplas gegraven en in 2020 werd de plas met 3,5 ha water aan de oostkant uitgebreid. Toen werden ook in het gebied aan de Noorderweg (ten noorden van de Westhoffplas) geulen gegraven met flauw oplopende oevers. Dit in een historische vorm.

De waterstand in beide gebieden is belangrijk voor de bereikbaarheid van het voedsel voor de vogels. Deze wordt vooral bepaald door aanvoer vanuit Zijkanaal C, de kweldruk, regen en verdamping. Staatsbosbeheer kan ook water afvoeren. In de zomermaanden als de waterstand in de Westhoffplas laag staat, zijn er veel slikrandjes en ondiep water. Dat trekt verschillende soorten steltlopers en rallen. Ook zijn er grote delen van het jaar veel Lepelaars te zien.

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft zelf een vogelkijkhut gebouwd bij de Westhoffplas. Deze is in 2020 geopend. Dit was mogelijk door een gift van een lid van de Vogelwerkgroep. Staatsbosbeheer zorgde voor het grondwerk.

Waarnemingen

Omgeving
In de omgeving zijn het Westhoffbos en het Noorderbos waar soms ook leuke soorten woden gezien. Aan de zuidkant van de plassen ligt de Inlaagpolder. Waar in de wintermaanden veel ganzen en soms Wilde en Kleine Zwaan te zien zijn. De Inlaag is wat lastig te overzien, dus neem een telescoop mee.

Bereikbaarheid
Een goed startpunt is het parkeerterrein aan de Noorderweg in Spaarndam. Lopend via het Noord-Hollandpad kom je bij de vogelkijkhut. Om het gebied dan verder te verkennen, is het noodzakelijk om over de Ringweg en de Weg Over Kavel 35 te lopen. Kom je op de fiets dan kan je beginnen bij de Vogelkijkhut aan de Ringweg.

Beheerder
Staatsbosbeheer is beheerder van het gebied. Meer informatie.