Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Verslag van de penningmeester over 2019

De ontvangsten minus de uitgaven levert een positief resultaat op van € 3.699 in het boekjaar 2019. Dit resultaat kan met name worden verklaard uit een flink positief resultaat op de 3 gegeven cursussen, de bijdrage van de Amsterdamse Waterleidingduinen voor de archiefwerkzaamheden, de toename in het ledenaantal met als gevolg toename van contributie-inkomsten en de verkoop van boeken. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft niet de intentie om jaarlijks winst te maken 

maar kostenneutraal of een geringe winst is een goede basis. Uitgangspunt blijft bestudering en bescherming van vogels in ons werkgebied met voortdurende afweging van financiële mogelijkheden en risico’s. Uitgaande daarvan doen we het goed en is er geld om projecten voor vogels uit te voeren.

Kascommissie en ALV

Jolanda van der Marel en Eduard Hoek vormden de kascommissie voor de cijfers over 2019. Zij beoordeelden de financiële administratie en de verantwoording daarvan op basis van een volledige inzage in de administratie. Op grond van de bevindingen geeft de kascommissie decharge voor het gevoerde financiële beleid. Helaas hebben zij dit niet kunnen toelichten in een ALV. Daarom zijn de cijfers op de website en in de Fitis gepubliceerd. Als je daar vragen of opmerkingen over hebt, stuur die dan naar de penningmeester Bert Kostermans.

Als bijlage de resultatenrekening, balans en begroting voor het boekjaar 2019 met toelichting.

financieel jaarverslag 2019