Werkgroep Bijeneter

De Werkgroep Bijeneter Zuid-Kennemerland is in 2018 opgericht en heeft als ambitie om bijeneters te helpen zich te vestigen in Zuid-Kennemerland. Daartoe worden de volgende initiatieven genomen:

  1. verzamelen van relevante informatie over bijeneters;
  2. in kaart brengen van het voorkomen van bijeneters in de regio;
  3. onderzoeken van geschikte gebieden voor de vestiging van bijeneters in de regio;
  4. creëren van draagvlak voor de vestiging van de bijeneter;
  5. aanleggen van broedvoorzieningen.

Uit waarnemingen blijken bijeneters steeds vaker in ons land voor te komen. In Zuid-Limburg broeden ze inmiddels jaarlijks. Ook aan de kust worden ze regelmatig gezien. Er is zelfs al eens gebroed in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door klimaatverandering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ton Lansdaal  0623455849. Email.

Update juni 2023: Van dwaalgast tot doortrekker

De bijeneters komt eraan, dat waren de berichten die vanuit de zuidelijke landen op ons afkwamen het is dan april 2023  En inderdaad op 5 mei stroomden de eerste vogels via Zeeland ons land binnen. In die maand werden er 315 waarnemingen gedaan. Totaal gaat het om ruim 977 individuen. Met de bevindingen van de eerste weken van juni (112) erbij wordt de score van 2022 overtroffen. *

Vanwaar die grote toename? Waarschijnlijk is het toe te schrijven aan grote droogte in de zuidelijke landen als Spanje en Frankrijk en Italie.  De bijeneter is zoals bekend een insecteneter en komt vanaf het Afrikaanse continent (Sahel) via Spanje Europa binnen. Normaal  treffen ze in Zuid-Spanje voedselrijke moerassen aan zoals de Coto Doñana in Andalusië, maar nu is het moerasgebied volledig opgedroogd. Die droogte wordt mede veroorzaakt door illegaal onttrekken van grondwater. De planten verdorren en daarmee decimeren de insecten. De bijeneter trekt verder noordelijk naar beter oorden. Maar ook in Frankrijk heerst er behoorlijke hitte en droogte en daardoor vliegt hij door naar onze natte lage landen. Voor ons vogelaars leuk om de bijeneter in toenemende mate te kunnen tegenkomen/spotten. Maar sneu voor de bijeneter want het is eigenlijk een klimaatvluchteling.

*   Bron Waarneming.nl 

De Bijeneter in Nederland 2022

In het jaarverslag van de Werkgroep Bijeneters Nederland 2022 is te lezen dat Limburg drie broedgevallen van de bijeneter waren en dat er in het Duitse grensgebied tien broedgevallen werden waargenomen. In dat laatste geval is dus sprake van een kolonie. Ook de Duitse broedgevallen en daarmee uitgevlogen jongen zouden wel eens van invloed kunnen zijn voor Nederland. Komt de bijeneter nog hoofdzakelijk voor in het oosten van ons land, de verwachting is dat er een verschuiving in noordelijke richting gaat plaatsvinden. De huidige opwarming van de aarde zal daar zeker aan bijdragen.  

Anders dan voorgaande jaren was het niet de Vogeltrektelpost Breskens maar de post Berkheide die als eerste exemplaar meldde op 20 april. Op 9 mei werden de eerste waarnemingen op de vaste broedlocaties gedaan in drie groeves in het Duitse grensgebied met Limburg.   

In 2020 werden voor het eerst Bijeneters geringd door de Werkgroep Bijeneters Nederland. In 2021 zijn er 2 adulte bijeneters voorzien van een geolocator. Mocht u een bijeneter waarnemen kijk dan of hij is uitgerust met zo’n geolocator en meldt dit bij info@bijeneters.nl  

Samen met Vogelbescherming Nederland en Sovon probeert de landelijke werkgroep via ringen en zenderen de bewegingen van bijeneters te volgen.

Bijeneters / Gerard Bos

Bijeneters / Gerard Bos