Werkgroep Bijeneter

De Werkgroep Bijeneters Zuid-Kennemerland is in 2018 opgericht en heeft als ambitie om bijeneters te helpen zich te vestigen in Zuid-Kennemerland. Daartoe worden de volgende initiatieven genomen:

  1. verzamelen van relevante informatie over bijeneters;
  2. in kaart brengen van het voorkomen van bijeneters in de regio;
  3. onderzoeken van geschikte gebieden voor de vestiging van bijeneters in de regio;
  4. creëren van draagvlak voor de vestiging van de bijeneter;
  5. aanleggen van broedvoorzieningen.

Uit waarnemingen blijken bijeneters steeds vaker in ons land voor te komen. In Zuid-Limburg broeden ze inmiddels jaarlijks. Ook aan de kust worden ze regelmatig gezien. Er is zelfs al gebroed in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door klimaatverandering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ton Lansdaal of Leo Clijsen, 06-53561761. Email.

De Bijeneter in Nederland 2020

Alle gegevens die door de Werkgroep Bijeneters Nederland zijn verzameld uit de broedlocaties worden jaarlijks gerapporteerd in dit jaarverslag. Er staan resultaten over de broedaantallen, de weersomstandigheden ten tijde van de aankomst tot het uitvliegen van de nestjongen. Dit jaar kreeg de Werkgroep Bijeneters Nederland weer de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de voedselecologie van de Bijeneter. Hierbij zijn de prooiresten bij een nest in Zeeland verzameld. Daarnaast zijn voor het eerst bijeneters door de Werkgroep geringd en voorzien van een geolocator. Naast de bekende broedlocatie bleek in 2020 met zekerheid op 1 andere locatie in Nederland bijeneters tot broeden gekomen te zijn. Eveneens zijn in het Duitse grensgebied meerdere broedparen tot broeden gekomen. Lees het hele verslag.

 

Jaarverslag bijeneters in Nederland in 2019

Jaarlijks presenteert de WBN een jaarverslag met een overzicht en toelichting van alle broedgevallen van bijeneters in Nederland. In dat verslag staat ter afsluiting steeds een geactualiseerde tabel met alle broedgevallen sinds 1964. Kortom, een erg praktisch, leesbaar en dus aanbevelingswaardig verslag. Jaarverslag_Bijeneters_2019

Waargenomen bijeneters in regio Zuid-Kennemerland 2017-2019

Inleiding

Hoe gaat het met de Bijeneters in onze regio, vroegen wij ons af? Van broedgevallen hebben we niets gehoord. Daarvoor kunnen we ook beter het jaaroverzicht afwachten dat de Werkgroep Bijeneters Nederland (WBN) jaarlijks publiceert op haar website. Wij waren vooral benieuwd of er de laatste jaren steeds meer of juist minder Bijeneters worden gezien in onze regio. Waarneming.nl is een geweldige bron van informatie, ook hiervoor.

Werkwijze

Allereerst hebben we alle waarnemingen verzameld in een overzichtslijst met daarin: datum, locatie en aantal waarnemingen. Vervolgens werd al snel een belangrijke tekortkoming duidelijk van dit overzicht; de dubbeltellingen. We hebben er daarom voor gekozen om ons te beperken tot het grootste aantal waarnemingen op een dag.
We hebben drie regio’s genomen:
Regio I: Texel
Regio II: Den Helder tot Noordzeekanaal
Regio III: IJmuiden tot en met Zandvoort

Op enkele uitzonderingen na (meer landinwaarts) zijn alle waarnemingen gedaan in het kustgebied. Tot slot hebben we gekozen voor de jaargangen 2016 t/m 2019.

Tabel 1. Grootste aantal waarnemingen per locatie op een dag. Waarnemingen per regio/jaar.

Regio 2016 2017 2018 2019 Gemiddeld
I 43 10 33 5 23
II 20 34 19 27 25
III 20 0 14 3 9
Totaal 83 44 66 35  

Bespreking

De Bijeneter doet het niet heel geweldig in het kustgebied ten noorden Zandvoort. Vanaf 2016 daalt het aantal (totaal) om weer toe te nemen in 2018, maar is in 2019 meer dan gehalveerd t.o.v. het topjaar 2016. Eenzelfde beeld is te zien in de regio’s I en III. Onze regio laat een tegengesteld beeld zien, los van de aantallen: 2017 was het topjaar, daarna daalde het aantal om in 2019 weer te stijgen, nagenoeg tot het niveau van 2017. Verder valt op dat in 2017 en 2019 de meeste waarnemingen werden gedaan in onze regio (II). Gemiddeld was het aantal waarnemingen in onze regio (II) het hoogst. Daarnaast is het beeld in onze regio (II) ook consistenter in die zin dat er elk jaar ‘veel’ waarnemingen werden gedaan.

Conclusie

De Bijeneter is geen ‘zekere’ bezoeker van het kustgebied vanaf Zandvoort. Voorlopig blijft de vraag of dat ooit zal gebeuren. Als Bijeneters echter de Nederlandse kust passeren, dan is de kans om ze in onze regio (II) te zien redelijk aanwezig. Hoop doet leven, zullen we maar denken.

Leo Clijsen en Ton Lansdaal

Bijeneters / Gerard Bos

Bijeneters / Gerard Bos