Werkgroep Bijeneter

De Werkgroep Bijeneter Zuid-Kennemerland is in 2018 opgericht en heeft als ambitie om bijeneters te helpen zich te vestigen in Zuid-Kennemerland. Daartoe worden de volgende initiatieven genomen:

  1. verzamelen van relevante informatie over bijeneters;
  2. in kaart brengen van het voorkomen van bijeneters in de regio;
  3. onderzoeken van geschikte gebieden voor de vestiging van bijeneters in de regio;
  4. creëren van draagvlak voor de vestiging van de bijeneter;
  5. aanleggen van broedvoorzieningen.

Uit waarnemingen blijken bijeneters steeds vaker in ons land voor te komen. In Zuid-Limburg broeden ze inmiddels jaarlijks. Ook aan de kust worden ze regelmatig gezien. Er is zelfs al eens gebroed in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door klimaatverandering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ton Lansdaal  0623455849. Email.

De Bijeneter in Nederland 2022

In het jaarverslag van de Werkgroep Bijeneters Nederland 2022 is te lezen dat Limburg drie broedgevallen van de bijeneter waren en dat er in het Duitse grensgebied tien broedgevallen werden waargenomen. In dat laatste geval is dus sprake van een kolonie. Ook de Duitse broedgevallen en daarmee uitgevlogen jongen zouden wel eens van invloed kunnen zijn voor Nederland. Komt de bijeneter nog hoofdzakelijk voor in het oosten van ons land, de verwachting is dat er een verschuiving in noordelijke richting gaat plaatsvinden. De huidige opwarming van de aarde zal daar zeker aan bijdragen.  

Anders dan voorgaande jaren was het niet de Vogeltrektelpost Breskens maar de post Berkheide die als eerste exemplaar meldde op 20 april. Op 9 mei werden de eerste waarnemingen op de vaste broedlocaties gedaan in drie groeves in het Duitse grensgebied met Limburg.   

In 2020 werden voor het eerst Bijeneters geringd door de Werkgroep Bijeneters Nederland. In 2021 zijn er 2 adulte bijeneters voorzien van een geolocator. Mocht u een bijeneter waarnemen kijk dan of hij is uitgerust met zo’n geolocator en meldt dit bij info@bijeneters.nl  

Samen met Vogelbescherming Nederland en Sovon probeert de landelijke werkgroep via ringen en zenderen de bewegingen van bijeneters te volgen.

Bijeneters / Gerard Bos

Bijeneters / Gerard Bos