Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Watervogeltellingen

Watervogels tellen we in het middelste weekend van de maanden september tot en met april. Sovon gebruikt de uitkomsten voor bescherming, beleid en beheer. Je kunt bij deze tellingen kiezen voor het tellen van alle watervogels of alleen de ganzen en zwanen. De midwintertelling is hierbij een bijzondere telling in de maand januari. Het doel van deze telling is de aantallen en de verspreiding van in Nederland overwinterende watervogels eenmaal per winter zo compleet mogelijk vast te leggen. Je kunt ook alleen aan deze telling meedoen.

Wil je meedoen met de watervogeltellingen? Kijk dan voor meer informatie op de website van Sovon, daar kun je ook je onderzoeksgebied kiezen. Ga naar https://www.sovon.nl/tellen/telprojecten/watervogeltelling

Als je alleen mee wilt doen met de midwintertelling, neem dan contact op met de coördinator van deze telling: Rino Abrahamse.

Heb je vragen? Die kan je stellen via veldwerk@vwgzkl.nl

Krooneenden