Nieuw 2018: Stadsvogeltelling Haarlem

Doe mee! Tel tien vogelsoorten in Haarlem

De vogelbevolking in de steden is sterk in ontwikkeling. De moderne bouwstijl en grootschalige renovatie en isolatie werkzaamheden maken de stad in toenemende mate onaantrekkelijk voor karakteristieke broedvogels van de stad. De populaties van bepaalde soorten neemt zo sterk af dat ze op de Rode lijst zijn verschenen. Andere soorten hebben zich juist gevestigd in de stad omdat broeden in het natuurlijke habitat niet meer mogelijk. In Haarlem is de aanwezigheid van broedende meeuwen niemand onopgemerkt gebleven! De vogelwerkgroep wil graag beter inzicht in de stand, verspreiding en dichtheid van een aantal typische (Haarlemse) stadbewoners. Betere kennis van de aanwezigheid en verspreiding van deze soorten helpt de vogelwerkgroep o.a. bij de bescherming van de soorten in de stad en geeft inzicht in de hoeveelheid en kwaliteit van het openbaar groen.

Zilvermeeuw. Foto Dennis Klein

Zilvermeeuw. Foto Dennis Klein

Voor wie: Alle leden kunnen een steentje bijdragen door te gaan tellen, het gaat om 10 duidelijk herkenbaar en zichtbare ‘makkelijke’ soorten. De stad is opgedeeld in circa telgebieden, inspanning per persoon is dus beperkt. Geef je derhalve op en claim één of meerdere buurtjes.

Doel: aantallen en verspreiding vastleggen van bijzondere of beschermde stadsvogels.
Welke soorten: Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Huismus, Huiszwaluw, Kleine Mantelmeeuw, Merel, Spreeuw, Tjiftjaf, Zanglijster en Zilvermeeuw.
Werkwijze: Minimaal drie tellingen per seizoen per telgebied in de vroege ochtend, verdeeld over maart tot 1 juli. Optioneel: één of meerdere avondbezoeken per telgebied in juli. Broedindicerende waarnemingen (zie onder) op kaart vastleggen.
Inspanning: Per keer circa 1 à 2 uur, ’s ochtend vroeg.
Start: vanaf 15 maart tot 1-15 juli.
Gegevens invoeren: via waarneming.nl, avimaps of op een veldformulier (te ontvangen via veldwerkcommissie).
Opgeven voor een bepaalde wijk is noodzakelijk. Zie daarvoor de kaart. Meld je via email (email) aan voor een bepaalde wijk en de instructies en veldwerkkaarten worden toegestuurd.

Rino Abrahamse en Martijn Korthorst

Informatie per soort

Kleine Mantelmeeuw
Noteer paren op uitkijkposten, alarmerende paren of nestlocaties. Van begin mei tot in juli. Vooral in de vroege ochtenduren of in de avond.

Zilvermeeuw
Noteer paren op uitkijkposten, alarmerende paren of nestlocaties. Van begin mei tot in juli. Vooral in de vroege ochtenduren of in de avond.

Grote Bonte Specht
Roffelende vogels, bedelende jongen in het nest, alle overige waarnemingen. Begin februari tot ver in juni. Vooral van zonsopgang tot enkele uren daarna.

Gierzwaluw
Kijk in de ochtenden in mei/juni of deze vogel aanwezig is (noteren op kaart). Je kunt dan besluiten om ’s avonds te gaan tellen.
Noteer aantallen die ’s avonds, vlak voor tot rond zonsondergang op de broedplaatsen rondvliegen en giervluchten uitvoeren (niet de zeer hoge vogels). Noteer ook nestplekken indien je ontdekt dat vogels onder dakpannen of in spleten vliegen of even “aanhaken”.
Eind mei tot half juli. Vooral ’s avonds vlak voor zonsondergang.

Huiszwaluw
Noteer bezette nesten. Van half mei tot in september, vooral juli/augustus. Gehele dag.

Zanglijster
Noteer zingende mannetjes. Vooral in maart en van half mei tot in juli. Vooral vanaf ruim een uur voor zonsopgang tot zonsopgang en in de avondschemering.

Merel
Noteer zingende mannetjes. Gehele periode. Vooral vanaf ruim een uur voor zonsopgang tot zonsopgang en in de avondschemering, maar m.n. in de bebouwde kom ook regelmatig over de hele dag.

Tjiftjaf
Noteer zingende mannetjes. Vooral in april en mei, maar ook in juni en begin juli. Van een half uur voor zonsopgang tot ver in de ochtend.

Spreeuw
Noteer zingende mannetjes. Begin maart tot eind mei. Voornamelijk in de vroege ochtenduren.

Huismus
Noteer zingende mannetjes. Van begin maart tot ver in juni. Voornamelijk in de vroege ochtenduren maar niet vlak na zonsopgang.

Martijn Korthorst en Rino Abrahamse (stadsvogelhaarlem@outlook.com)