Stilte rond Kustpact doorbroken. Manifest voor IJmuiden

In het in 2018 vastgestelde Kustpact voor Noord-Holland hebben de betrokken overheden en natuurbeherende organisaties onder meer afgesproken om de natuur van strand en aangrenzende kustzone op diverse plekken te versterken. In onze regio betreft dat twee gebieden: het inmiddels gerealiseerde strandreservaat Noordvoort en (delen van) het brede strand van IJmuiden met zijn aangrenzende duingebied. Voor de kustzone van IJmuiden bleef het na de vaststelling van het Kustpact echter angstvallig stil. Geen van de betrokken overheden nam enig initiatief om concrete maatregelen voor dit gebied uit te werken. Op initiatief van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen zijn wij als Vogelwerkgroep er daarom maar zelf mee aan de slag gegaan. We zochten samenwerking met de Stichting Duinbehoud en vormden vorig jaar een werkgroep van enthousiaste leden. Ook twee deskundigen van het duinbeheer sloten zich er op persoonlijke titel bij aan.

Betere bescherming voor broedvogels

Het voorlopige resultaat mag er wezen. De werkgroep heeft een Manifest kustnatuur IJmuiden 2020 het licht doen zien waarin concrete ideeën van uiteenlopende aard worden gelanceerd om de natuur van strand en kust te versterken – waaronder ook nadrukkelijk de vogelnatuur (zie de kaart). Extra stuifkuilen moeten het zand meer laten stuiven. Twee strandreservaten – eentje nabij de pier en eentje ten zuiden van de IJmuiderslag – moeten een betere bescherming bieden voor de vele foeragerende en rustende trekvogels en ook broedvogels aantrekken. Eilanden in het Kennemermeer en het duinmeer van Herenduinen en een broedrots aan de rand van de haven moeten de populatie broedvogels versterken. Mocht het plan voor woningbouw en andere bebouwing rond Seaport Marina IJmuiden doorgang vinden kan natuurinclusief bouwen aan sommige broedvogels nog een extra steun in de rug geven.

Enkele van de plannen voor de omgeving van de Zuidpier (zie pdf)

Manifest kustnatuur IJmuiden 2020