Vosse- en Weerlanerpolder

In vroeger tijden was de Vosse- en Weerlanerpolder ten noorden van Hillegom een weliswaar klein maar zeer rijk weidevogelgebied waar ook in de winter talloze vogels verbleven. Nadat het gebied door de gemeente is heringericht met onder andere de aanleg recreatiepaden is het aantal vogels echter schrikbarend teruggelopen. Samen met andere regionale organisaties hebben we ons ingespannen om verder onheil te voorkomen en een goed beheer te bevorderen. Het resultaat mag er wezen: het aantal broedvogels is de laatste vijf jaar weer flink toegenomen.

De plasdras langs de Ringvaart

Verder onheil voorkomen

Naast de inmiddels al lang in gebruik genomen recreatiepaden stond ook nog de aanleg van een tweede (provinciaal) fietspad dwars door de polder op de rol. De tekeningen waren al klaar. En toch is het met vereende krachten gelukt om dit onzalige plan van tafel te krijgen. Anders was het echt over en uit geweest met de weidevogels in dit gebied. Als onderdeel van de recreatieplannen was ook een struinpad aangelegd. Weliswaar werd dat pad tijdens het broedseizoen afgesloten, maar we zagen de grote verstoring van de wintervogels met lede ogen aan. Ook daar is het na enkele jaren gelukt de betrokken overheden ervan te overtuigen dat dit geen goed idee was. Weg struinpad.

Optimalisering beheer boekt resultaat

Mede onder druk van de rechtszaken tegen de recreatieve inrichting, besloot de gemeente het beheer van de mooiste delen van de polder over te dragen aan het Zuid-Hollands Landschap. In overleg en samenwerking met een ingestelde klankbordgroep heeft het Landschap het beheer stapsgewijs verbeterd, een proces dat nog steeds gaande is. Vooral het realiseren van een flink oppervlak plas-dras in het vroege voorjaar trok veel vogels. Het aantal broedparen, vooral van Kievit en Tureluur is sindsdien weer met meer dan 50% toegenomen. Verdere verbetering en vooral uitbreiding is nog steeds gewenst om dit mooie kleine weidevogelgebied ook voor de toekomst te behouden.

Kievit / Behoud de Polders