Toekomstvisie Spaarnwoude

Eindelijk een toekomstvisie voor recreatie- en natuurgebied Spaarnwoude! Dachten wij. Want het recreatieschap kampt al jaren met een gebrek aan geld. Aan natuurbeheer wordt steeds minder gedaan. De titel van de conceptvisie ‘Spaarnwoude Park 2040 – Van groen buiten de stad naar park tussen de steden’ deed echter niet veel goeds vermoeden. Wordt het gebied alleen nog meer aangeharkt ten koste van de natuur? En krijgen we te maken met nóg meer verstorende evenementen in nóg meer deelgebieden? Samen met andere belangengroepen hebben we in een stevige zienswijze aandacht gevraagd voor de belangen van natuur. Het resultaat: ons is beloofd goed te worden betrokken bij de relevante uitvoeringsprojecten.

Rietlanden van de Buitenliede

Een visie met te veel nadruk op recreatie

Al lezend in de conceptvisie werd ons al snel duidelijk dat deze visie in de eerste plaats is bedoeld om de recreatieve potenties van het gebied beter te vermarkten. Doel is vooral om een grote toename van bezoekers te faciliteren: van 5 naar 8 miljoen bezoekers per jaar. Voor ons als vogelwerkgroep is dan de belangrijkste vraag hoe de natuurwaarden van dit NNN-gebied – waarbinnen twee weidevogelgebieden – desondanks kunnen worden beschermd en waar mogelijk zelfs verder ontwikkeld.
Wat dat betreft zijn er ook lichtpuntjes. Op een aantal plekken wordt in de visie expliciet ook gesproken over natuurdoelstellingen, zelfs over ‘topnatuur’. Maar als je daarna doorleest vinden dit soort doelstellingen (nog?) geen enkele vertaling in concrete daden.

Stevige zienswijze

Dat de natuur er in deze toekomstvisie nogal bekaaid vanaf kwam is niet helemaal verwonderlijk omdat er in het voortraject geen enkele natuurorganisatie serieus is betrokken. In onze zienswijze hebben we aangedrongen op een actieve betrokkenheid in het vervolgtraject. Om de kansen daarop te vergroten zijn we onder de naam ‘Paraplugroep Spaarnwoude’ gaan samenwerken met andere natuur- en bewonersorganisaties. Onder deze naam zijn we ook bij de raden van alle vier betrokken gemeenten en bij Provinciale Staten gaan inspreken en lobbyen.
Deze stevige aanpak lijkt gelukkig resultaat te sorteren. Ons is verzekerd dat ze bij de afronding van de visie serieus rekening willen houden met onze zienswijze. Ook is ons beloofd dat we bij de uitvoeringsprojecten actief worden betrokken.