Meerwijkplas e.o.

In de Groene Zoom rond Schalkwijk in Haarlem, met name rond de Meerwijkplas spelen momenteel twee ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor de natuurwaarden ter plaatse, waaronder ook vogels. Omdat de betrokken gebieden – Verenigde Polders, Meerwijkplas en Poelbroekpark – in het Ecologisch Beleidsplan van de gemeente als waardevol zijn aangemerkt, worden de natuurwaarden gelukkig serieus meegewogen in de projecten.

Waterberging in de Meerwijkplas

2015-3 Meerwijkplas_kHet Hoogheemraadschap van Rijnland is naarstig op zoek naar plekken waar overtollig water uit het boezemsysteem bij hevige regenval kan worden geborgen. Als een van de locaties is het oog gevallen op de Meerwijkplas. Omdat de gemeente Haarlem deze plas heeft aangemerkt als natuurlijke ‘hotspot’ is Rijnland gevraagd onderzoek te laten doen naar de gevolgen voor de natuur. Ook vond overleg plaats met natuurorganisaties over de onderzoeksresultaten.
Het intussen uitgevoerde onderzoek bevestigt wat wij en andere betrokkenen al vreesden: de natuur in en om de plas zou flink te lijden hebben als er om de 5 jaar een flinke hoeveelheid water uit de Ringvaart zou worden geborgen. Wij hebben op grond daarvan onze bezwaren gemeld tegen dit voornemen. Ook de gemeente heeft laten weten grote bedenkingen te hebben. Zij vindt dat Rijnland in het vervolg eerst maar een gedegen afweging moet maken van verschillende mogelijke locaties voor een dergelijke waterberging.

Rioolpersleiding door de Groene Zoom

Een dikke nieuwe leiding dwars door en langs de Groene Zoom, is dat echt nodig? En wat zullen de gevolgen van de vele graafwerkzaamheden zijn voor de natuur? De gemeente Haarlem heeft met dit voornemen van Rijnland alleen ingestemd onder de voorwaarde dat de natuurwaarden van deze gebieden behouden blijven. Om dat te waarborgen is op aandringen van de gemeente een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van wijkraden en natuurorganisaties.

Hieruit blijkt maar weer de waarde van het Ecologisch Beleidsplan van deze gemeente. Waarom is die de nieuwe leiding eigenlijk wel nodig? Rijnland stelt dat de relatief kleine en verouderde afvalwaterzuivering in Heemstede niet meer valt te moderniseren en aan te passen aan de eisen van tegenwoordig. In plaats daarvan moet er een rioolpersleiding komen die het afvalwater van Heemstede en omgeving naar de grote zuivering in Schalkwijk transporteert. Na lang zoeken en afwegen is in overleg met de gemeente een tracé gekozen dwars door de Verenigde Polders en langs de Meerwijkplas. Volgens Rijnland moet het goed mogelijk zijn de natuurwaarden ter plaatse te behouden. Tijdens de eerste bijeenkomst in de klankbordgroep zijn de aandachtspunten en mogelijke maatregelen langs het tracé in een open sfeer besproken. Het is nu afwachten met wat voor nadere voorstellen Rijnland nu komt.