Ontheffingen Ffw provincie

Volgens de Flora- en faunawet kan de provincie ontheffingen verlenen van de algemene bescherming van vogels. Als een vogelsoort te veel schade veroorzaakt kan toestemming worden gegeven tot afschot van vogels of verstoring van vogelnesten. De provincie Noord-Holland gaat echter in onze ogen niet altijd erg zorgvuldig om met deze bevoegdheid.

Ontheffing afschot smienten ingetrokken

smient_vluchtHet is gelukt! Het leven van vele smienten is, vooralsnog, gered. Voorjaar 2014 nog had het provinciebestuur voor geheel Noord-Holland een ontheffing verleend om smienten af te schieten op plekken waar ze zogenaamd schade veroorzaken. Evenals Vogelbescherming Nederland en enkele andere vogelwerkgroepen heeft ook onze vogelwerkgroep bezwaar gemaakt tegen dit veel te ruime en slecht onderbouwde besluit. Zonder aantoonbare noodzaak afschieten van smienten, een soort waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft en waar het niet zo goed mee gaat, dat ging ons veel te ver. En al helemaal niet in onze regio waar wij nog nooit hadden gehoord van schade door smienten.
Even leek het alsof de provincie zich niets aantrok van al deze bezwaren. Maar de rechter tikte de provincie al in de procedure over een zogenaamde voorlopige voorziening op de vingers door te wijzen op de gebrekkige onderbouwing. In oktober 2014 schorste hij dan ook de ontheffing totdat er een definitief en nader onderbouwd besluit zou komen. En dat kwam er maar steeds niet. Nu blijkt dat zelfs de Faunabeheereenheid uiteindelijk – na 8 maanden nadenken! – adviseerde de ontheffing in te trekken. Gewoon omdat hun eigen gegevens van geen kanten bleken te kloppen. Gedeputeerde Staten hebben dienovereenkomstig besloten. Gevreesd moet echter worden dat de strijd binnenkort opnieuw begint. Wellicht dat onze regio dan wordt gespaard. Zo niet, dan zullen we opnieuw ten strijde trekken.

Beroepsprocedure tegen afschot meeuwen Tata Steel

stormmeeuwOok aan Tata Steel – de vroegere Hoogovens – heeft de provincie in de zomer 2014 ontheffing veleend om tijdens(!) het broedseizoen een onbeperkt aantal zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en stormmeeuwen te doden, eieren van deze soorten te rapen en nesten te vernietigen. En dat zonder enige inperking op het gehele, immens grote terrein van dit bedrijf. Terwijl elders alle broedende vogels door de wet strikt zijn beschermd! En terwijl het terrein van Tata Steel bovendien een van de belangrijkste broedgebieden van deze soorten is in de regio. Het beroep hierover bij de rechter loop nog steeds.
Tata Steel stelt dat bestrijding van meeuwen nodig is omdat ze steeds meer op daken van bedrijfsgebouwen en bovenop installaties en leidingen broeden, ook op plaatsen waar medewerkers regelmatig controle- en onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten. De veiligheid van medewerkers zou daardoor in het gedrang komen.
Wij kunnen ons best voorstellen dat zich dit soort situaties bij Tata Steel voordoen en dat wellicht op een aantal specifieke plekken bestrijding van meeuwen onvermijdelijk is. Maar om daarom gelijk alle meeuwen op het 8 km2 grote terrein vogelvrij te verklaren gaat ons veels te ver. Heel ernstig vinden wij ook dat de magere onderbouwing van het besluit in geen enkele verhouding staat tot het ingrijpende karakter daarvan. De provincie heeft onze bezwaren helaas terzijde geschoven. Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland is echter tegen dit besluit in beroep gegaan bij de rechter. De beroepsprocedure loopt nog.