Integraal groenbeleid Haarlem

Haarlem heeft al twee jaar een college en raad met een sterk groene signatuur. Een van de ambities van dit college is het sterk verouderde groenbeleid te actualiseren. Da’s ook hard nodig. Het geldende groenstructuurplan is inmiddels 20 jaar oud. De onduidelijke bomenverordening geeft voortdurend aanleiding tot flinke discussies en protesten in de stad over de kap van bomen. En ook het Ecologisch Beleidsplan is niet meer voldoende afgestemd op de recente ontwikkelingen die vragen om meer aandacht voor het versterken van de biodiversiteit in en om de stad. Terecht vindt de raad ook dat de expertise van burgers vanaf het begin bij dit proces moet worden betrokken.

Meerwijkplas

Participatie van burgers

College en raad willen niet alleen een beter beleid, maar willen dat natuurorganisaties en betrokken burgers actief meedenken bij de uitwerking daarvan. Meer participatie van betrokken burgers past natuurlijk in de huidige trend. In dit geval werd dit ook ingegeven door de vele inspraak vanuit groene groeperingen waarmee de raadscommissie de laatste jaren telkens weer werd geconfronteerd.

Platform Groen voortvarend van start

En het moet gezegd. De gemeente lijkt in dit geval zeer serieus ruimte te geven aan participatie van burgers. Er is een ‘Platform Groen’ opgericht dat gevraagd en ook ongevraagd advies mag uitbrengen over alles wat met groen te maken heeft. De adviezen van het platform gaan rechtstreeks naar de wethouder en gaan ook naar de raad.
Na ruim een half jaar beginnen er al eerste resultaten zichtbaar te worden. Er ligt nu een startnotitie die richting geeft aan het opstellen van een Integraal Groenbeleidsplan. In samenwerking met de stadsecoloog wordt tevens gewerkt aan een overzichtelijker ecologisch uitvoeringsprogramma.

Haarlem investeert concreet in natuur

Al los van dit nieuwe beleid zijn er de afgelopen jaren mooie concrete resultaten te melden uit Haarlem waar ook vogels van profiteren. Mede op ons aandringen heeft de gemeente besloten om flink te investeren in de redding van de laatste weidevogels (en kluten) in de Hekslootpolder. Vanaf het voorjaar 2020 worden ruim 50 ha poldergrond voorzien van een elektrische afrastering waarmee de vos uit dit gebied wordt geweerd.
In de Poelpolder heeft de gemeente in 2020 zelfs geïnvesteerd in een geheel nieuw stukje natuur, Poelbroekweide genaamd. In een verwaarloosd weiland is een nieuwe plas gegraven met enkele eilandjes. Rondom de plas heen komt een brede rietkraag en een strook bloemrijk grasland met een wandelpad.

Nieuwe plas in de Poelpolder (2020)