Géén modderloop tijdens het broedseizoen! Steun onze actie.

Wij zijn een actie gestart om ernstige verstoring van vogelnesten, midden in het broedseizoen, te voorkomen. Om een advocaat te betalen en een onderzoeksrapport op te laten stellen hebben we zo’n € 2.000 nodig. Helpt u mee? Elke bijdrage is welkom.

De Nachtegaal bijvoorbeeld broedt langs het parcours.

Waar gaat het om?

In de vierde week van april sjouwen, ploeteren en rennen zo’n 16.000 deelnemers aan de ‘obstacle run’ van de Mud Masters door het Haarlemmermeerse Bos en de Groene Weelde bij Hoofddorp. Met zo’n 10.000 bezoekers en vergezeld van electronisch versterkte muziek vormen zij een modderloop, dat de natuur hier op zijn kop zet. Voorheen werd dit festijn gehouden in de eerste week van maart. Vanaf vorig jaar is het spektakel verhuisd naar een datum midden in het broedseizoen, omdat het, aldus een woordvoerder, ‘qua weer aangenamer is voor de deelnemers’. Mud Masters kiest willens en wetens voor een grootschalige verstoring van het natuurlijke leven, terwijl er vóór en na het broedseizoen ruime mogelijkheden zijn om het evenement te houden, we zijn daarover uitvoerig met hun in gesprek geweest. Mud Masters en de gemeente Haarlemmermeer houden voet bij stuk en willen de modderloop houden in het weekend van 22 en 23 april. Dat kan en mag niet gebeuren!
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de modderloop tijdens het broedseizoen tegen te houden. Al moeten we daarvoor naar de rechter! Iedereen, die net als wij het idee van een modderloop in het broedseizoen te gek voor woorden vindt, kan ons helpen de modderloop op een ander tijdstip te doen plaatsvinden door ons financieel te steunen. Juridische procedures zijn duur en daarom is elke bijdrage welkom.

Draagt u financieel bij aan de actie?

Steun ons in de strijd tegen de opzettelijke verstoring van het vogelleven in de Haarlemmermeer en stort uw bijdrage op: NL74 TRIO 0379 4800 69 van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland onder vermelding van ‘Modderloop’.

24 maart 2018: Stand van zaken

Na een lange stilte, waarin achter de schermen druk is gewerkt, is nu een cruciale fase aangebroken in de strijd tegen de Modderloop in Haarlemmermeer. De provinciale toezichthouder RUD maakt binnenkort bekend of de Mud Masters door mogen gaan met hun Modderloop middenin het broedseizoen. Als de RUD toestemming geeft, stapt de Vogelwerkgroep naar de rechter. Dat is mogelijk dankzij veel bijdragen aan onze crowdfundingactie, die het mogelijk maakten een advocaat in te schakelen. Veel dank daarvoor. Intussen doet Mud Masters alles om de loop door te laten gaan. De organisatie heeft een bureau ingeschakeld dat bewijzen verzamelt over de ‘geringe verstoring’ van zo’n Modderloop met 16.000 deelnemers en 10.000 bezoekers (?). Ze stellen geen parcours vast en blijven roepen dat ze alles doen om verstoring te voorkomen. De enige manier om dat te doen is de prestatieloop buiten het broedseizoen te houden. Dan is er geen enkel probleem. We proberen ze daarvan te overtuigen, maar vooralsnog doen ze geen concessies aan de datum. Dus dan maar naar de rechter!

1 april 2018: Stand van zaken

De provinciale toezichthouder op het naleven van de nieuwe wet Natuurbescherming heeft ons verzoek om de midden in het broedseizoen geplande ‘obstacle run’ ofwel modderloop te verbieden afgewezen. Volgens deze RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) heeft de organiserende club Mud Masters voldoende gedaan om verstoring van vogels te voor. De dienst concludeert dat aan de hand van een rapport van ecologisch bureau Waardenburg, waarin onder meer staat dat als je enkele meters buiten het parcours wat groen weg schoffelt, er geen sprake meer is van verstoring. Ook niet wanneer 16.000 deelnemers plus 10.000 bezoekers twee hele dagen lang door het gebied crossen, lopen, schreeuwen en feestvieren.
De Vogelwerkgroep is het met Ecologisch Bureau Ehrenburg, dat op verzoek van ons een contra-expertise heeft vervaardigd op het rapport Waardenburg, eens dat de verstoring midden in het broedseizoen enorm is. Op basis van die rapportage hebben we besloten de rechter om een oordeel te vragen. Dat moet wel als de organisatie Mud Masters niet gevoelig is voor onze argumenten en niet bereid is dit evenement buiten het broedseizoen te houden, waar qua tijd en weer nog heel wat mogelijkheden liggen, en wanneer de provinciale toezichthouder niet thuis geeft en haar plicht verzaakt.
Het is kort dag, want de loop is gepland op 21 en 22 april, maar we hopen voor die tijd een voorlopige voorziening van de rechter te krijgen. Daarna weten we helemaal zeker hoeveel bescherming de nieuwe wet de vogels biedt.

6 april 2018. Stand van zaken

De rechtbank Haarlem behandelt toch donderdag 12 april om 11.30 uur ons verzoek om de ‘Obstacle Run’ ofwel de Modderloop in de Haarlemmermeer vanwege grootschalige verstoring van vogels in het broedseizoen niet door te laten gaan. Volgens ons zijn er buiten het broedseizoen tal van mogelijkheden om een leuke Modderloop te houden. Tot dusver hebben onze pogingen om de organisatie en de provinciale toezichthouder op andere gedachten te brengen niet geholpen en vandaar dat we de rechter om een uitspraak vragen. Een beetje support van vogelend Nederland is van harte welkom. De zitting is bij de rechtbank Haarlem aan de Simon de Vrieshof 1 te Haarlem (in het voormalige Enschedé-complex).

8 april 2018. Interview bij Vroege Vogels

Zondag 8 april vertelden Antje Ehrenburg en Jan Kuijs in het radioprogramma Vroege Vogels over waarom de Modderloop niet in het broedseizoen moet worden gehouden. Beluister in interview hier.

12 april 2018: Modderloop mag toch doorgaan van rechter

Op 12 april diende de zitting tegen de Modderloop in het Haarlemmermeerse Bos voor de Haarlemse Rechter. Helaas zijn beide verzoeken door de voorzieningenrechter afgewezen. Kort gezegd komt het erop neer dat we volgens de rechter onvoldoende hebben kunnen bewijzen of aannemelijk maken dat de wet zal worden overtreden. Daarin speelt mee dat:

  • Vorig jaar geen overtredingen zijn geconstateerd (daar is ook geen onderzoek naar gedaan);
  • Mud Masters dit jaar voor een zorgvuldiger aanpak kiest dan vorig jaar met tellingen en ecologische begeleiding (lees: waar nodig aanpassingen van het parcours en andere maatregelen);
  • Het gebied ook anderszins nadrukkelijk ook een recreatiefunctie heeft met grote aantallen bezoekers.

Proceskosten worden daarom niet vergoed. Het is niet anders. We kunnen alleen maar constateren dat de nieuwe Natuurbeschermingswet de broedvogels slecht beschermt tegen dit soort massale verstoring. En dat de wet het voor een club als de onze heel moeilijk maakt om dit soort zaken aan te kaarten. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat de organisator van zo’n evenement met goed onderzoek moet bewijzen dat er niets aan de hand is. Nu wordt van ons bewijs gevraagd dat dit foute boel is (wat bij broedvogels bijna onmogelijk is). Maar zo zit de wet kennelijk niet in elkaar.

Op de komende bestuursvergadering gaan we evalueren. Het bestuur wil wel complimenten maken aan Chris Brunner, Freek Kamst en Jan Kuijs van de Natuurbeschermingscommissie die hiervoor heel veel werk hebben verzet. Zo’n heel proces kost heel veel tijd, energie en vreet aan je.

21 mei 2018: Dankjewel!

Natuurbescherming is een zaak van lange adem. Dat is eens te meer gebleken tijdens de rechtszaak, die de Vogelwerkgroep is begonnen om te voorkomen dat het grootschalig evenement ‘Modderloop’ tijdens het broedseizoen zou worden gehouden. Met 16.000 deelnemers en 10.000 bezoekers zou het Haarlemmermeerse Bos gedurende een hele weekend op zijn kop worden gezet. Dat leek ons geen goed idee, temeer omdat vorige edities van het evenement plaats hadden in de eerste week van maart, dus vóór het broedseizoen.

Onze inspanningen zijn vergeefs geweest. Volgens de voorzieningenrechter hebben we niet aangetoond dat er vogels ernstig verstoord zijn en hebben de organisatoren al het mogelijke gedaan om verstoring te voorkomen. En daarom mocht de Modderloop doorgaan.

Wij hebben deze bittere pil moeten slikken. Helaas moeten we constateren dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een te magere basis biedt om dit soort grootschalig verstorende activiteiten tegen te kunnen houden. Een jaar lang werken binnen de natuurcommissie van de VWG, een enorme inzet van ecoloog Antje Ehrenburg, de grootse inzet van de Veldwerkcommissie en de medewerking van het bestuur om het belang van het vogelleven via deze procedure te verdedigen is vergeefs gebleken. Desalniettemin heeft de natuurcommissie met veel respect gebruik gemaakt van eenieders inzet. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan alle gulle gevers, die via hun financiële steun aan de crowd funding actie deze procedure mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen hadden we nooit een professionele advocaat kunnen inhuren en zouden we sowieso kansloos zijn geweest. Nu hebben we in elk geval onze stem kunnen laten horen en hebben we de buitenwereld kunnen laten weten, dat we bereid zijn te knokken voor het belang van vogels. Voor iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd daarom een welgemeend ‘Dankjewel’.

Commissie Natuurbescherming
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland