Beheer Waterleidingduinen

Tot enkele jaren geleden zijn er met regelmaat felle discussies gevoerd over het beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Af en toe werden wij als vogelwerkgroep door Waternet wel geïnformeerd over hun plannen. Ook wij brachten daarbij regelmatig onze zorgen tot uiting over de soms erg ingrijpende beheermaatregelen. Echte invloed konden we echter nauwelijks uitoefenen op het beheer. Sinds 2018 is dat gelukkig ingrijpend veranderd. Waternet heeft een Beheeradviesgroep ingesteld waar in beginsel alle voorgenomen beheeractiviteiten zorgvuldig worden besproken.

Amsterdamse Waterleidingduinen

Discussie over het bosbeheer

Een van de discussiepunten van het verleden betrof het beheer van de bossen in het duingebied. Flink wat bomen en stukken bos zijn in de loop der jaren door Waternet gekapt zonder dat ons duidelijk werd waarom dit nodig was. Na lang aandringen kwam er eindelijk een concept bosvisie die echter opnieuw veel nadruk legde op het kappen van bomen en stukken bos. Er werd zelfs gesproken over houtproductie. Dat ging ons, de stichting Duinbehoud en de stichting Natuurbelang veel te ver. Wij vonden dat het bosbeheer in dit Natura 2000-gebied puur moet zijn op het vergroten van de waarden voor flora en fauna (waaronderbroedvogels) en tekenden protest aan. Uiteindelijk is de doelstelling van houtproductie van tafel gegaan. met steun van een nieuwe externe adviseur heeft Waternet in 2018 een geheel nieuwe visie geschreven waarin we ons wel kunnen vinden.

Voormalig productiebos in de AWD

Nieuwe werkwijze met Beheeradviesgroep

De commotie rond de bosvisie heeft er ook toe geleid dat Waternet – eindelijk!! – een Beheeradviesgroep in het leven heeft geroepen waarin natuurorganisaties, vrijwilligers en recreanten zijn vertegenwoordigd. De nieuwe bosvisie is dan ook in samenspraak met dit nieuwe overlegorgaan tot stand gekomen. Omdat deze werkwijze alle betrokkenen goed is bevallen, is deze sindsdien gecontinueerd. De afspraak is dat alle voorgenomen beheermaatregelen met deze adviesgroep worden besproken nog voordat ze concreet zijn uitgewerkt en ingepland. Belangstellende adviesgroepleden worden ook uitgenodigd ter plekke te komen kijken en mee te denken bij de uitwerking. Groot voordeel van deze werkwijze is dat discussies vroegtijdig worden gevoerd en niet pas achteraf.