Afschot van vogels

De provincie mag volgens de Wet natuurbescherming ontheffingen verlenen voor de afschot van vogels of verstoring van vogelnesten als een vogelsoort te veel schade veroorzaakt. De provincie Noord-Holland gaat echter in onze ogen niet altijd erg zorgvuldig om met deze bevoegdheid. In de afgelopen jaren hebben we veel (mee)gestreden tegen onnodige afschot van vogels. In onze ogen gaf de provincie al te gemakkelijk de daarvoor benodigde ontheffingen af. Aan een goede controle ontbreekt het ook vaak.

Smient / Adri de Groot

Smient / Adri de Groot

Strijd tegen onnodige afschot van vogels

De wereld van ontheffingen voor de afschot van vogels is een taai en ondoorzichtig gebeuren waar je als vogelwerkgroepen moeilijk doorheen komt. In twee gevallen hebben we, samen met anderen, toch mooie successen kunnen behalen:

  • Sinds een aantal jaren is het leven van vele Smienten gered, een soort waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Voorjaar 2014 nog had het provinciebestuur – zonder goede onderbouwing – een ontheffing voor geheel Noord-Holland verleend om Smienten af te schieten op plekken waar ze zogenaamd schade veroorzaken. Maar de rechter schorste de ontheffing totdat er een definitief en nader onderbouwd besluit zou komen. En dat is er tot nu toe nooit gekomen. We weten nog steeds niet of en wanneer de strijd opnieuw begint.
  • Ook aan Tata Steel – de vroegere Hoogovens – heeft de provincie in de zomer 2014 ontheffing verleend om tijdens(!) het broedseizoen een onbeperkt aantal Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen en Stormmeeuwen te doden, eieren van deze soorten te rapen en nesten te vernietigen. We zagen wel in dat Tata Steel voor de veiligheid en bedrijfsvoering soms maatregelen tegen de meeuwen moet kunnen treffen. Maar een ontheffing zonder enige inperking op het gehele, 8 kmgrote terrein van dit bedrijf, dat ging ons veel te ver. Na een lange strijd samen met Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland hebben we een mooi resultaat mogen boeken. De ontheffing is ingetrokken. Tata Steel heeft een veel beperktere ontheffing aangevraagd en gekregen.