Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Excursies

Actuele excursies

Vogels kijken kun je alleen doen of in gezelschap, met weinig kennis of veel. Er wordt vaak samengewerkt IVN en KNNV. Een regionale excursie is slechts nu en dan openbaar; excursies zijn primair voor de leden. De leiding van de excursies is in handen van ervaren vogelaars. Iemand die aan de excursies deelneemt wordt daardoor heel snel vertrouwd met de meest algemene soorten.

Wat is “Samen Vogelen? “

Leden zoeken naar gelegenheid om hun kennis met elkaar te delen. Oud-cursisten hebben de behoefte het geleerde in praktijk te brengen, en vooral ook om in contact te komen met andere leden van de Vogelwerkgroep. De Vogelwerkgroep organiseert elke maand een informele vogelwandeling voor alle leden. Concreet betekent dit dat op elke 1de zondag van de maand (soms de 2de) samen gevogeld kan worden in de nabijheid van Haarlem. Voor deze vogelwandeling wordt geen route of parcours verstrekt. Er is geen echte gids, er wordt wel naar gestreefd dat er altijd een bestuurslid van de vogelwerkgroep aanwezig is. De uitgekozen locaties bevinden zich te midden van de mooiste vogelgebieden in ons werkgebied. Het vertrekpunt ligt bij voorkeur nabij een café of andere gelegenheid, om onder genot van een versnapering, aan het eind van de wandeling, de waarnemingen van die dag met elkaar te bespreken.

Algemeen
Mocht u twijfelen of een excursie voor u wel geschikt is, of u wilt graag maar informatie, neem dan gerust contact op met de excursieleider, of met Martijn Korthorst (martijnkorthorst@hotmail.com). De ervaring leert dat het aantal mensen dat meegaat op excursies wisselend is. Over het algemeen zijn de groepen niet groot, en kunt u gerust meegaan en het een en ander opsteken! Wilt u zelf ook een excursie organiseren, of heeft u een verzoek, twijfel niet en neem contact op met Martijn.

Overzicht

De vereniging tracht haar doelstellingen ondermeer te bereiken door:

• het bevorderen van de vogelstudie bij haar leden;

• het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens, ook inzake medewerking aan regionale en landelijke projecten;

• het houden van excursies, binnen en buiten het werkgebied van de vereniging;

• het uitgeven van het verenigingsorgaan Fitis;

• het publiceren van de studieresultaten en -ervaringen;

• het zoveel mogelijk afwenden van de gevaren, die de in het wild levende vogels bedreigen;

• het bevorderen, dat van overheidswege en particuliere organisaties de noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter veiligstelling van als waardevol te kenmerken vogelgebieden en van bedreigde vogelsoorten, alsmede de handhaving en verbetering van de in vogelkundig opzicht gewenste milieucondities;

• er op toe te zien, dat in het kader van ruimtelijke plannen of maatregelen het belang van het behoud en de ontwikkeling van de vogelstand voldoende worden onderkend en op evenwichtige wijze worden gehonoreerd;

• het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerkingsvormen met organisaties die zich bewegen op het gebied van de vogelstudie, vogelbescherming, natuur- en landschapsbehoud en -milieubeheer;

• de natuurbeschermingsgedachte en in het bijzonder de vogelbeschermingsgedachte en de vogelstudie te propageren en te stimuleren.

Het verenigingsblad

Het kwartaalblad Fitis heeft een centrale plaats in de vereniging. Het is dé bron in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer waaruit gegevens over de vogelstand in deze regio zijn te halen. Het programma van excursies en lezingen staat erin, het geeft plannen voor komende activiteiten en het bevat verslagen van activiteiten die plaatsvonden.

De excursies

Vogels kijken kun je alleen doen of in gezelschap, met weinig kennis of veel. Het te pakken krijgen van het vogelvirus is voor veel leden de stap om lid te worden en voor velen om de kennis te vergroten om nog meer plezier aan het vogels kijken te beleven.

De regionale, nationale en internationale excursies van de VWG mogen zich dan ook meestal verheugen op een grote deelname. De waardering voor het excursieprogramma is dan ook uitzonderlijk hoog onder de leden (>95%). De samenwerking met IVN en KNNV op dit gebied is groot. Een regionale excursie is slechts nu en dan openbaar. Excursies zijn primair voor de leden.

De leiding van de excursies is in handen van ervaren vogelaars. Iemand die aan de excursies deelneemt wordt daardoor heel snel vertrouwd met de meest algemene soorten.

Lezingen

Zowel in het voorjaar als het najaar zijn er lezingenavonden. Soms gaat de voordracht over een enkele soort, bijv. de Kerkuil. Een andere keer wordt een vogelgroep, bijv. de steltlopers, onder de loep genomen. Lezingen worden gehouden door leden over hun eigen ervaringen of reizen. Of er is een spreker die bijvoorbeeld Spitsbergen, India of de Zuidpool bezocht heeft. De vertoonde dia’s en natuurfilms dragen veel bij tot verrijking van de vogelkennis.

Twee maal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. De gewone verenigingszaken moeten natuurlijk geregeld worden, maar bovendien worden de werkprogramma’s vastgesteld. Na de pauze is er doorgaans nog ruimte voor een korte voordracht door een van de leden of voor het bespreken van een actueel thema.

Deze avonden bieden een goede gelegenheid ervaringen uit te wisselen. Nieuwe leden kunnen met bestuursleden kennis maken en over de activiteiten van verschillende commissie worden ingelicht.

De natuurbescherming

“Het beschermen van de natuur in het algemeen en de bescherming van in het wild levende vogels” (zo staat het in de statuten) is een activiteit van de vogelwerkgroep die steeds belangrijker wordt. Reeds 25 jaar geleden werd er een aanvang mee gemaakt door het opstellen van een bezwaarschrift met betrekking tot de bestemming van het landgoed Lindenheuvel in Bloemendaal.

Zulke bezwaarschriften, met al het werk dat ermee gemoeid is, zijn nu een gewoon verschijnsel geworden. Daarnaast werkt de natuurbeschermingscommissie mee aan inspraakprocedures, levert zij commentaar op plannen en stelt zelf wel plannen op. Dit al dan niet in samenwerking met andere ‘groene’ organisaties als IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie), KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) en Stichting Duinbehoud.

Samenwerking vindt plaats via de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk. Deze samenwerking staat hoog op de prioriteitenlijst: de deskundigheid wordt erdoor vergroot, evenals het aantal personen namens wie we spreken; aldus pogen we onze invloed uit te breiden. Dit vaak tegen sterke (bijv. economische) belangen in.

De PR

De PR-commissie is samengesteld om te trachten de VWG meer bekendheid te geven in de regio. Hoe meer bekendheid, hoe meer leden. En met meer leden zijn we meer mans.

De commissie ontwikkelt allerlei propagandamateriaal, zoals folders en stickers. Ook de ‘huisstijl’ van de VWG (logo op briefpapier, vormgeving en inrichting propagandastand, uiterlijk van publicaties) is aan het oordeel van de commissie onderworpen.

De contacten met de verschillende plaatselijke of regionale dag- en weekbladen worden door de PR-commissie verzorgd, waarbij ook artikelen of persberichten geschreven worden. Op hetzelfde niveau zijn er contacten met plaatselijke of regionale radiozenders.

Een belangrijke taak van de PR-commissie is het bemensen van de stand waarmee de VWG zich presenteert tijdens allerlei evenementen, zoals milieumanifestaties. Hier worden dan inlichtingen verstrekt over de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, of over vogels in het algemeen. Er worden door de VWG uitgegeven rapporten verkocht en eventueel andere materialen.

De cursus

Jaarlijks wordt een cursus voor beginnende vogelaars georganiseerd. Tijdens meerdere cursusavonden wordt het gehele vogelleven behandeld. Tevens zijn er excursies in het programma opgenomen. Een goede start om daarna ook met de andere VWG activiteiten mee te doen.