Duinpolderweg op losse schroeven wegens stikstof

De kansen voor een doortrekking van de Duinpolderweg tot aan de N206 zijn aanzienlijk verkleind. Deze wegverbinding zou namelijk leiden tot aanzienlijk meer luchtvervuiling met stikstof in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In de huidige situatie leidt de luchtvervuiling van de bestaande weg al tot onacceptabele effecten op de plantengroei in de duinen. De provincies dachten dit te kunnen oplossen door te werken volgens het nationale Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar volgens het recent uitgekomen advies van de Europese Advocaat-Generaal aan het Europese Hof van Justitie mag dat niet.

De provinciale plannen voor de Duinpolderweg zijn altijd uitgegaan van een doorgaande verbinding tussen de A4 en de N206 (de weg langs de duinen). Weliswaar stellen de provincies Noord- en Zuid-Holland tegenwoordig voor de verbinding tussen N208 en N206 nog niet aan te leggen, maar alleen ruimtelijk te reserveren. Toch beschouwen de provincies ook dit weggedeelte als een essentieel onderdeel van de Duinpolderweg.

Aan deze wegverbinding kleeft een groot knelpunt. Het ernaast gelegen duingebied – onderdeel van het Europees beschermde Natura 2000-gebied – krijgt hierdoor te maken met een grote extra stikstofbelasting. En dat is volgens de Europese regelgeving niet toegestaan, omdat de stikstofbelasting er nu al veel te hoog is. De provincies dachten een eenvoudige ‘oplossing’ te hebben voor dit probleem. Er zou gebruik worden gemaakt van de zogenaamde ‘ontwikkelruimte’ in het landelijke PAS. Vanaf het begin was het echter twijfelachtig of deze werkwijze niet in strijd zou zijn met de in Europees verband afgesproken regelgeving.

In haar recent verschenen advies aan het Europese Hof van Justitie geeft de Europese Advocaat-Generaal daar nu helderheid over. Volgens de Advocaat-Generaal moet op het tijdstip waarop toestemming wordt verleend voor een project, al definitief vaststaan dat de totale belasting van het gebied door stikstof onder de grenswaarde blijft. Voor de Duinpolderweg is dat nog op geen enkele manier veilig gesteld. Integendeel, de stikstofbelasting in het kwetsbare duingebied pal naast de N206 is al vele jaren veel te hoog. De metingen van de laatste jaren laten bovendien zien dat er geen enkel vooruitzicht is dat de grenswaarde op afzienbare termijn zal worden bereikt. De grote toename van stikstof door de Duinpolderweg is onaanvaardbaar en in strijd met de Europese regelgeving.

Stichting Duinbehoud zal zich om deze reden verzetten tegen de ruimtelijke reservering voor een Duinpolderweg naar de N206. Ook de Vogelwerkgroep ondersteunt de acties tegen de aanleg van deze weg.