Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Natuur- en milieuorganisaties faliekant tegen nieuwe Duinpolderweg

Het voorlopig voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg is zeer slecht nieuws voor natuur en milieu. Er komt een enorme hoeveelheid asfalt dwars door het landschap. Weliswaar gaat het in eerste instantie ‘nog maar’ om een tweebaansweg van de A4 tot de N208, maar tegelijk wordt alles in gereedheid gebracht om dit later uit te breiden tot een vierbaans weg van A4 tot N206. Een typisch voorbeeld van salamitactiek. Terecht dat Hillegom zwaar protesteert tegen dit besluit.De natuur- en milieuorganisaties zijn absoluut niet overtuigd van nut en noodzaak van een nieuwe weg. Om het nut wel aan te kunnen tonen rekenen Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland zichzelf rijk met baten over een looptijd van 100 jaar! Maar welke weg ligt er na 100 jaar nog ongewijzigd op dezelfde plek? Het voorkeursalternatief lijkt dan ook een knieval te zijn voor transportbedrijven, die een snelle route dwars door het landschap tot aan de duinen tegemoet kunnen zien. Dat is te meer stuitend omdat het milieueffectrapport juist aantoont dat een weg naar de N206 niet nodig is en onevenredig veel schade aanricht aan natuur en milieu. Nieuwe wegen trekken bovendien altijd verkeer aan, waardoor op den duur dezelfde problemen ontstaan als men nu wil bestrijden. Terwijl het de bedoeling is de dorpen te ontlasten van het doorgaande verkeer blijft het daar gewoon druk. Hillegom-Noord krijgt straks 23.000 auto’s per etmaal op de Weeresteinstraat te verwerken, waardoor een nieuw verkeersknelpunt bij het geplande kruispunt variant Zuid ontstaat. Het wordt tijd dat overheden afstappen van het idee om grote wegen aan te leggen en de oplossing zoeken in almaar meer asfalt. Openbaar vervoer en wegbeprijzing zijn de aangewezen middelen daarvoor.

Het voorgestelde voorkeursalternatief doorsnijdt niet alleen de bestaande bebouwing van Hillegom. Hij vormt ook een levensgroot gevaar voor de natuurwaarden in de veenweidegebieden. Het voorgestelde tracé doorsnijdt het weidevogelgebied de Vosse- en Weerlanerpolder. Gedeputeerde Staten vinden het niet eens nodig om goed uit te leggen waarom juist voor dit alternatief wordt gekozen. Sterker nog: het voorkeursalternatief Variant Zuid is in de stukken nergens duidelijk beschreven. Deze variant is ook niet doorgerekend in de Milieu Effect Rapportage, waardoor de verkeers- en maatschappelijke effecten onbekend zijn.

Bedrijven, omwonenden en milieu- en natuurorganisaties worden daardoor in het ongewisse gelaten en een goede discussie wordt onmogelijk gemaakt. Binnenkort gaat de inspraakperiode in, maar hoe kun je inspraak leveren als zoveel niet bekend is? Burgers worden dus weer eens niet serieus genomen.

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties zijn: Milieudefensie afdeling Haarlem, Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stichting Duinbehoud en Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland