Dringende oproep aan de gemeente Hillegom!

Wij doen samen met andere organisaties een dringende oproep aan de gemeente Hillegom: Tref extra maatregelen voor de weidevogels in de Vosse- en Weerlanerpolder! De herinrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder als natuur- en recreatiegebied is in volle gang en zal binnenkort grotendeels worden afgerond. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek maken zich grote zorgen over de toekomst van de weidevogels en de vele andere bijzondere vogels in deze polder.

Alarmerend rapport

Het recente alarmerende rapport van Alterra-Wageningen UR laat zien dat de gemeentelijke plannen het voortbestaan van de weidevogelpopulatie onvoldoende garanderen. Ook het voornemen om – gelukkig – het beheer van het gebied straks over te dragen aan een professionele organisatie, het Zuid-Hollands Landschap, stelt de toekomst van dit beste nog resterende weidevogelgebied van de Bollenstreek niet veilig.
Zonder extra maatregelen dreigt dit voor de Bollenstreek unieke weidevogelgebied verloren te gaan. Samen met vijf landelijke en regionale natuurorganisaties – waaronder Vogelbescherming Nederland – roepen wij het college en de gemeenteraad in een pleidooi op om extra maatregelen te treffen ter bescherming van de vogels (zie hier onder).
Concreet pleiten wij voor:
–  het afsluiten van alle aangelegde paden tijdens het broedseizoen;
–  het treffen van verdergaande maatregelen bij het diagonale struinpad;
–  onderzoek naar mogelijkheden om het weivogelgebied op termijn te vergroten;
–  het veilig stellen van een professioneel, op de kwetsbare vogels gericht natuurbeheer met de nodige aandacht voor communicatie over, toezicht en monitoring van de natuurwaarden.

Veel steun

Dit pleidooi wordt mede ondersteund door de volgende organisaties:
Vogelbescherming Nederland
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
KNNV, afdeling Bollenstreek
IVN Zuid-Kennemerland
Vereniging Behoudde Hekslootpolder Haarlem

Pleidooi VenW-polder