BMP-ers gezocht!

Bent u één van die leden van onze Vogelwerkgroep die ervaring heeft met Broedvogel Monitoring? En heeft u misschien dit komende broedseizoen nog ruimte om onderzoek te doen? Dan doen de Natuurbeschermingscommissie en de Veldwerkcommissie een dringend beroep op u!

Er zijn in het werkgebied van onze vereniging een drietal gebieden waar wij graag willen beschikken over een goede inventarisatie van broedvogels. Voor alle drie geldt dat de natuurwaarden er in grotere of mindere mate bedreigd worden. Omdat we vanuit de Vogelwerkgroep voor die belangen op willen komen, hebben we een goede onderbouwing van onze argumenten nodig. Actuele inventarisatiegegevens zijn daarvoor onontbeerlijk. Het gaat om de volgende gebieden:

Manpadslaangebied (teller gevonden)

Al jarenlang wordt hier gesproken over herinrichtingsplannen waarbij er ook gebouwd gaat worden. Hoewel nog steeds geen plan is vastgesteld, zijn we er toch niet gerust op dat dit waardevolle stukje behouden blijft. 

Spaarnwoude    

De gemeente Velsen en het recreatieschap willen het voor muziekfestivals en dergelijke bestemde gebied in Spaarnwoude gigantisch uitbreiden. Dit, samen met de wens ook het aantal evenementen sterk te vergroten, gaat natuurlijk ten koste van de natuur. Zo dreigt van de oorspronkelijke natuurbestemming van dit gebied maar bitter weinig over te blijven.

Kennemermeer

Voor het gebied pal ten noorden van het Kennemermeer bereidt de gemeente Velsen samen met een projectontwikkelaar grootse plannen. Onder de naam Kustplaats IJmuiden aan Zee moeten er rond de huidige jachthaven nog ongeveer 1.000 woningen en aanvullende recreatievoorzieningen extra worden gebouwd. Het kan niet anders dan dat dit nadelige effecten zal hebben op de natuurwaarden van het Kennemermeer. Al langere tijd zet onze Natuurbeschermingscommissie zich, samenwerking met de Vrienden van het Kennemerstrand, in om die waarden te beschermen.

En daarom ons dringend verzoek: mocht u ons kunnen en willen helpen met het uitvoeren van een inventarisatie in één van deze gebiedjes, dan graag! Beginnende BMP-ers kunnen dit natuurlijk ook samen oppakken. Het is niet alleen een prettige tijdsbesteding (je leert je eigen gebiedje op een intensieve manier heel goed kennen), maar het is beslist ook in het belang van de natuur in ons werkgebied.

We horen graag zo spoedig mogelijk van u, want het broedseizoen staat voor de deur.

Natuurbeschermings- en Veldwerkcommissie,

Rino Abrahamse (m.j.abrahamse@ziggo.nl)