Belangenorganisaties eengezind in advies rond Fort benoorden

Op 27 oktober om 20.00 uur gaat het Fort benoorden Spaarndam tijdelijk open. Onder het licht van bouwlampen wordt een advies van de Maatschappelijke Adviescommissie ondertekend. Het advies is een reactie op het concept Witboek van het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarin worden plannen ontvouwd voor Fort benoorden Spaarndam en het ernaast gelegen Munitiebos. Negen handtekeningen komen er onder het advies. Handtekeningen van omwonenden, bewoners van Spaarndam en andere belanghebbenden. Namens de Vogelwerkgroep en Vereniging Behoud de Hekslootpolder ondertekent Ton Lansdaal het advies. 

De volgende belangen van de Vogelwerkgroep zijn onder meer opgenomen in het advies;  

  • Onze ambitie op het gebied van natuurbeheer is groter dan het –ten minste op het huidige niveau houden- zoals Recreatieschap Spaarnwoude in het witboek aangeeft. Geadviseerd wordt dit te vervangen door vergroten, versterken en verbinden van natuur;
  • Wij hechten veel waarde aan het optimaliseren, uitbreiden en onderling verbinden van (weide)vogelgebieden, alsmede aan het borgen van voldoende rustgebied;
  • Er is een grote voorkeur voor het ‘uitnutten van de rustgevendheid’ van het munitiebos;
  • Behouden en vitaliseren van het munitiebos staat dan niet ter discussie. Kappen van een deel van de bomen hoort daarbij, maar ook het aanplanten van nieuwe inheemse bomen (herplantplicht).

Hiermee is fase 1 van het project, begeleid door de Stichting BOEi, afgesloten. De stichting, gespecialiseerd in het herbestemmen van historische objecten, zal ook de volgende 3 fasen begeleiden. Op naar fase 2: het Bid-boek. Ton Lansdaal 

Verder lezen