Author Archives: André Broekmans

Boeiend Jaarverslag 2020 van het Vogelringstation AW duinen

De Vogelwerkgroep ontving recent het jaarverslag 2020 van bovengenoemd ringstation: 76 pagina’s met mooie rapportages! Ondanks de beperkingen door corona kon doorgewerkt worden in tweetallen. Op ruim 170 ochtenden, 2 avonden en 4 nachten, werden de netten opengezet. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. De netten hebben ruim 1000 uur open gestaan.

Het resultaat was: 6476 nieuw geringde vogels en ook nog 1790 vogels die al een ring hadden. Hiervan 45, niet door ons geringd en 23 daarvan, met een buitenlandse ring. Het jaartotaal kwam uit op 8266, overeenkomend met het jaargemiddelde. De top 5 nieuw geringde vogels was 1. Zwartkop, 2. Kleine Karekiet, 3. Pimpelmees, 4. Tjiftjaf en 5. Koolmees. Het verslag is hier te vinden. Het bevat mooie verhalen over de verschillende vogels. 

Themanummer Smient af te halen voor leden VWG

De redactie van het Noordhollands natuurblad tussen Duin en Dijk stelt enkele presentexemplaren ter beschikking van het pas verschenen themanummer Smient. Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland kunnen een exemplaar van dit themanummer afhalen bij Antje Ehrenburg, Duitslandlaan 50, 2034 BD Haarlem, zolang de voorraad strekt. Let op: één nummer pp. Langskomen is prima, maar wil je zeker weten dat er iemand thuis is, app dan van te voren met: 06-53361478.

Handhavingsverzoek tegen Fieldlab Mudrace in het broedseizoen afgewezen.

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer tegen de te houden Mudrace op 8 mei a.s. Helaas heeft de gemeente binnen één dag een omgevingsvergunning verleend.

Wat is hier aan de hand? In het recreatiegebied Groene Weelde wordt een Fieldlab Mudrace georganiseerd. De race gaat ook pal langs bosschages en langs oevers van watergangen waar momenteel veel vogels nestelen. De gemeenteraad heeft in grote meerderheid een motie aangenomen om deze extra race op het hoogtepunt van het broedseizoen niet door te laten gaan. Echter, de betrokken wethouder meent geen rechtsgrond te hebben om deze race te verbieden. 

Lees verder

Vosse- en Weerlanerpolder uitbreiden voor weidevogels en natuur

De Vosse- en Weerlanerpolder is sinds enkele jaren weer een goed weidevogelgebied met een hoge dichtheid aan broedvogels. Dat succes is uitsluitend te danken aan het goede beheer in dat deel van de polder door het Zuid-Holland Landschap in opdracht van de gemeente Hillegom. Maar omdat het gebied zo klein is, is het ook zeer kwetsbaar. Dit geldt voornamelijk voor de beschermde soorten Grutto en Tureluur die in deze polder broeden. 

Lees verder

Oproep: steun het Aanvalsplan Grutto

De grutto’s zijn weer in ons land. Maar het gaat helaas niet goed met de weidevogels in Nederland. Al jaren lopen de aantallen broedparen schrikbarend achteruit. Dat mag niet zo blijven. Om de weidevogels te redden moet het nieuwe kabinet stevige maatregelen nemen, vóór het te laat is. Verschillende natuurorganisaties hebben daarom eind vorig jaar het Aanvalsplan Grutto gelanceerd met daarin concrete richtlijnen voor een nieuwe aanpak. We roepen alle vogelliefhebbers op om de bijbehorende petitie van Vogelbescherming Nederland te ondertekenen.

Tekenen Aanvalsplan Grutto

Mocht je meer willen weten over wat het aanvalsplan inhoudt, kun je daarover op dezelfde website nadere informatie vinden.

Nestkastjes in de strijd tegen de engerlingen

Spreeuwen en koolmezen zijn dol op engerlingen en emelten, larven van de langpootmug of mei-, juni- en rozenkever. Deze larven vreten de wortels van het gras aan, waardoor het los komt te liggen. Dat is vooral vervelend voor sportvelden. Er is een mooi samenwerkingsverband ontstaan tussen Agros en SRO, die de sportaccommodaties beheerd met een belangrijke rol voor de Vogelwerkgroep. Het Haarlems Dagblad schrijft hierover, helaas achter de betaalmuur (https://bit.ly/2Q4YHni)

Lees verder

De Griel: terug in de tijd

Als onderdeel van een vierluik over voormalige broedgebieden van Grielen in Nederland is een derde filmpje samengesteld met foto- en filmbeelden van de Grielen voorheen broedend in de duinen van Bergen en Schoorl.
 
Het bevat tekeningen van Hermann Schlegel, Eli Heimans, Jac. P. Thijsse en Jan Ivangh, nestfoto’s van vier vogelfotografen: Herman van Zurk, Jan P. Strijbos, Nol Binsbergen en Jan Adriaan Cornelis Klok, en vier filmfragmenten van Strijbos (1937, 1946, 1950) en Andries Hoogerwerf.

Lees verder