Beheer Waterleidingduinen

Het heeft in het voorjaar 2015 een flinke storm op social media veroorzaakt en de krant gehaald. 2015-2 AWD zagen broedseizoen 2015_kDiverse natuurliefhebbers maken zich zorgen over de snelle veranderingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In de ogen van sommige kenners gaan de natuurwaarden in de duinen zienderogen achteruit. Reden voor onze vogelwerkgroep om met Waternet hierover in gesprek te gaan. De belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:
– de gevolgen van zogenaamde Life+ project;
– werkzaamheden in het duin tijdens het broedseizoen;
– de intensiteit van begrazing door runderen, schapen en herten.

Tijdens de gesprekken is over en weer de nodige informatie uitgewisseld waardoor het begrip voor elkaars standpunten is vergroot. Ook is afgesproken om structureel met elkaar overleg te blijven voeren.

Discussie over beheer Waterleidingduinen

Met het zogenaamde project Life+ moet enerzijds de dynamiek weer terug komen in het duin en moet anderzijds de in dit gebied sterk woekerende Amerikaanse vogelkers worden beteugeld. Als resultaat van deze ingrepen zijn al een heel bos en flinke oppervlakken dichte duindoornbegroeiing verdwenen, onder meer broedgebied van tientallen nachtgalen. Fred en Henk Jan Koning die al vele jaren de roofvogels in de duinen monitoren, constateerden bovendien in hun jaarverslag van 2014 dat diverse roofvogel- en uilennesten zijn verlaten, waarschijnlijk omdat deze vogels door de vele ingrepen niet meer voldoende voedsel kunnen vinden. Met Waternet hebben we flinke discussies gevoerd over de vraag of niet met minder rigoureuze ingrepen kan worden volstaan.

Twee jaar geleden had Waternet na de toenmalige protesten beloofd om tijdens het broedseizoen in beginsel geen zaagwerkzaamheden meer uit te voeren in het duin. En als dat incidenteel toch nodig zou zijn, zou in samenwerking met de vogelwerkgroep vooraf goed onderzoek worden gedaan naar broedvogels. Sinds dit jaar is Waternet echter ineens, zonder ruggespraak met ons, opnieuw begonnen met zaagwerkzaamheden door vrijwilligers. Waternet heeft hierover wel excuses aangeboden maar stelt dat deze zaagwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor het terugdringen van de Amerikaanse vogelkers. Ook stelt Waternet dat ze zich daarbij houden aan de gedragscode en conform de eisen vooraf onderzoek doen naar eventuele vogelnesten. Over de kwaliteit van dit onderzoek door vrijwilligers – eveneens uitgevoerd zonder de beloofde ruggespraak met de vogelwerkgroep – hebben wij vooralsnog de nodige twijfels. Enige schriftelijke rapportage daarvan is nog nooit getoond.

Andere onderwerpen waarover wordt gesproken zijn: Is het wel nodig om ook dood hout te kappen en af te voeren? Is de deels intensieve begrazing met runderen en schapen nog steeds nodig en niet contraproductief? Te meer daar de begrazing door de nog steeds groeiende populatie herten al flink wat schade aanricht aan de flora in het duinen en daarmee ook aan insecten en vogels.